ДНИ НА ОСМАРСКИЯ ПЕЛИН И ВИНО В ТЪРГОВИЩЕ

ФО­А­ЙЕ НА ДРА­МА­ТИ­ЧЕН ТЕ­А­ТЪР – ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ

ПРО­Г­РА­МА ОТ 17-23 ДЕ­КЕМ­В­РИ 2016 г.

Все­ки ден от 10.00 ча­са до 19.00 ча­са

18 ДЕ­КЕМ­В­РИ /НЕ­ДЕ­ЛЯ/- 11.00 ЧА­СА НА ПЛО­ЩА­ДА ПРЕД ДРА­МА­ТИ­Ч­НИЯ ТЕ­А­ТЪР  – АТ­РА­К­ЦИ­ОН­НО ШОУ И ТАН­ЦИ С КУ­КЕ­РИ ОТ ПЕР­НИК,МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­Д­НО ПРИ­З­НА­ТИ.

20 ДЕ­КЕМ­В­РИ /ВТОР­НИК/-17.30 ЧА­СА НА ПЛО­ЩА­ДА ПРЕД ДРА­МА­ТИ­ЧЕН ТЕ­А­ТЪР В ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ ЩЕ СЕ ИГ­РАЕ НАЙ-ДЪЛ­ГО­ТО ХО­РО

22 ДЕ­КЕМ­В­РИ /ЧЕ­Т­ВЪР­ТЪК/.- 17.30 ЩЕ СЕ ИЗ­БИ­РА „ЦАР НА ВИ­НО­ТО” ЗА ПЪР­ВИ ПЪТ В ГРАД ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ В ДРА­МА­ТИ­ЧЕН ТЕ­А­ТЪР.С ПРИ­З­НА­ТИ ДЕ­ГУ­С­ТА­ТО­РИ. ВСЕ­КИ ЖЕ­ЛА­ЕЩ ОТ ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ И ОКОЛ­НО­СТ­ТА МО­ЖЕ ДА УЧА­С­Т­ВА КА­ТО ДО­НЕ­СЕ В МЛЕ­Ч­НА БОР­СА „ИЗ­ВО­РА” ДЕ­ГУ­С­ТА­ЦИ­ОН­НА ПРО­БА ОТ 0.500 МЛ .ДО­МА­Ш­НО ЧЕР­ВЕ­НО ВИ­НО /ДО БИ­В­ША­ТА ПО­ЧИ­В­КА НА ДУ­НАВ/ БУЛ.АЛЕ­К­САН­ДЪР СТАМ­БО­ЛИЙ­С­КИ 28 А.НА­Г­РА­ДА­ТА ЩЕ БЪ­ДЕ ВРЪ­ЧЕ­НА ПРИ ЛИ­Ч­НО

ПРИ­СЪ­С­Т­ВИЕ.НЕ СЕ КО­ЛЕ­БАЙ­ТЕ ДА ПО­КА­ЖЕ­ТЕ НАЙ-ДО­Б­РО­ТО ВА­ШЕ ДО­МА­Ш­НО ВИ­НО.Те­ле­фон за уча­с­тие:0898/521 332. КРА­ЕН СРОК ЗА ЗА­ПИ­С­ВА­НЕ 10 ДЕ­КЕМ­В­РИ 2016г., СЪ­БО­ТА,ВСЕ­КИ ДЕН ОТ 12.00 ЧА­СА ДО 18.00 ЧА­СА В МЛЕ­Ч­НА БОР­СА „ИЗ­ВО­РА”.

22 ДЕ­КЕМ­В­РИ /ЧЕ­Т­ВЪР­ТЪК/.- 17.30 ОС­МАР­С­КИ РИ­Т­МИ,ПЕ­С­НИ И ТАН­ЦИ ОТ ГРУ­ПА ЗА ИЗ­ВО­РЕН ФОЛ­К­ЛОР И ТАН­ЦО­ВА ГРУ­ПА „ИС­МА­РУС” СЕ­ЛО ОС­МАР ПРИ НЧ”СЪ­Г­ЛА­СИЕ 1882″ , ПРЕ­Д­С­ТА­ВЯ­НЕ НА ОБИ­ЧАЯ ГРО­З­ДО­БЕР.

ОСИ­ГУ­РЕН ГО­ЛЯМ НА­Г­РА­ДЕН ФОНД/.ме­ла­ч­ка за ме­ле­не на гро­з­де,би­дон за ви­но,пръ­с­ка­ч­ка за пръ­с­ка­не на ло­зе/.

На из­ло­же­ни­е­то ще уча­с­т­ват фир­ми от ви­нар­с­ка из­ба „Ос­мар” се­ло Ос­мар с ос­мар­с­ко ви­но и на­ло­жен пе­лин от 15 бил­ки, фир­ми от ме­с­т­ни и де­ли­ка­те­с­ни из­де­лия,мле­ч­ни про­ду­к­ти от Ман­д­ра „Мла­дост” -град Тър­го­ви­ще,хляб Ре­сен -се­ло Ре­сен-Ве­ли­ко Тър­но­во , по­д­п­ра­в­ки „Пи­кан­ти­на” и още мно­го дру­ги от на­ци­о­нал­но и ме­с­т­но ни­во, свър­за­ни с кон­су­ма­ция на ви­но.

С на­с­т­ро­е­ние от нас за пред Ко­ле­д­ни­те и Но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци.

Спо­де­ле­те с при­я­те­ли. Оча­к­ва­ме Ви с не­тър­пе­ние!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *