ОГРОМНO БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!

КА­У­ЗА

14322229_1228191270587815_2432032189502272475_n

Пре­ди ня­кол­ко броя Ви на­п­ра­ви­х­ме съ­п­ри­ча­с­т­ни към ис­то­ри­я­та за опе­ра­ци­я­та на мал­кия Бо­ж­ко от Тър­го­ви­ще. До­б­ра­та но­ви­на в то­зи брой е, че ну­ж­ни­те 6500 лв. за опе­ра­ци­я­та на пър­во­к­ла­с­ни­ка ве­че са съ­б­ра­ни.

То­ва да­ва въз­мо­ж­ност на Бо­ж­ко и май­ка му Ли­дия да пъ­ту­ват в сре­да­та на де­кем­в­ри за Сър­бия, къ­де­то ру­с­ки екип ще из­вър­ши ща­дя­ща­та ин­тер­вен­ция Фи­б­ро­то­ния по ме­то­да Ули­з­бат. При­по­м­ня­ме, че 7-го­ди­ш­ни­ят Бо­жи­дар има де­т­с­ка це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за и та­ка­ва опе­ра­ция се на­ла­га да му бъ­де пра­ве­на през ня­кол­ко го­ди­ни, за­що­то кол­ко­то по­ве­че ра­с­тат ко­с­ти­те, му­с­ку­ли­те и су­хо­жи­ли­я­та му, тол­ко­ва по-сте­г­на­ти ста­ват, ко­е­то се­ри­о­з­но за­т­ру­д­ня­ва дви­же­ни­е­то и ба­лан­сът на де­те­то.

Ли­дия и Бо­ж­ко из­ка­з­ват бла­го­дар­ност на вси­ч­ки хо­ра, ко­и­то по­мо­г­на­ха за съ­би­ра­не­то на сре­д­с­т­ва­та.

„Бла­го­дар­на съм на вси­ч­ки, ко­и­то се от­зо­ва­ха и ни по­мо­г­на­ха, бла­го­дар­на съм за съ­п­ри­ча­с­т­но­ст­та! Не сме оча­к­ва­ли тол­ко­ва мно­го хо­ра да ни по­тър­сят, да се ин­те­ре­су­ват от съ­с­то­я­ни­е­то на Бо­ж­ко, да по­ма­гат все­ки с ка­к­во­то мо­же. Та­зи въл­на от съ­п­ри­ча­с­т­ност ни да­ва си­ли да се бо­рим и да вър­вим на­пред. Ог­ром­но бла­го­да­ря”, спо­де­ля раз­въл­ну­ва­но Ли­дия Гю­ро­ва.

Тя раз­ка­за още, че към при­зи­ва „Да по­д­к­ре­пим Бо­ж­ко в та­зи бор­ба! Да за­па­зим ус­ми­в­ка­та на ли­це­то му!” са се вклю­чи­ли мно­го хо­ра от Тър­го­ви­ще, Вар­на, Ру­се, Со­фия, Те­те­вен и дру­ги гра­до­ве от ця­ла­та стра­на, ин­с­ти­ту­ции, фир­ми, фон­да­ции. Ли­дия спо­де­ли, че и та­зи го­ди­на ще уча­с­т­ва със свои по­да­ръ­ч­ни из­де­лия и про­из­ве­де­ния в Ко­ле­д­ния и Но­во­го­ди­ш­ния ба­зар в Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”. В мо­мен­та из­ра­бо­т­ва све­щ­ни­ци, иг­ра­ч­ки, ма­г­ни­ти и дру­ги су­ве­ни­ри на пра­з­ни­ч­на те­ма­ти­ка, ка­то сре­д­с­т­ва­та от про­да­ж­ба­та им са пре­д­на­з­на­че­ни за ле­че­ни­е­то на Бо­ж­ко.

Же­ла­ем бър­зо въз­с­та­но­вя­ва­не на пър­во­к­ла­с­ни­ка и ус­пех на пре­д­с­то­я­ща­та опе­ра­ция!

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *