ВСЕКИ ЧОВЕК Е ГРАДИНАР НА СВОЯ ЖИВОТ

“Ме­ни­джър за един ден” е сред най-по­пу­ляр­ни­те ини­ци­а­ти­ви на Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия. Тя се про­ве­ж­да еже­го­д­но и в над 100 дър­жа­ви по це­лия свят. За нас в Гла­с­ко бе ог­ром­на чест по­ка­на­та от г-жа Ро­си­ца Стан­ко­ва от I СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци да уча­с­т­ва­ме в 15-то из­да­ние на ини­ци­а­ти­ва­та „Ме­ни­джър за един ден”, ор­га­ни­зи­ра­на от фон­да­ция „Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия”.

Ко­ле­ги­те  пре­гър­на­ха иде­я­та и в рам­ки­те на ня­кол­ко дни са­ми ор­га­ни­зи­ра­ха вси­ч­ко : из­го­т­ви­ха обя­ви­те за сво­и­те ме­с­та са­ми, про­г­ра­ма­та за де­ня и с ог­ром­но въл­не­ние по­с­ре­щ­на­ха уче­ни­ци­те . За по­ве­че­то от по­зи­ци­и­те кан­ди­да­т­с­т­ва­ха по три­ма  уче­ни­ка . След вни­ма­те­лен по­д­бор на 17-ти но­ем­в­ри във фир­ма­та бя­ха  по­ка­не­не­ни 7 уче­ни­ка , одо­б­ре­ни за Ме­ни­джър Чо­ве­ш­ки ре­сур­си, Фи­нан­сов ме­ни­джър, Ме­ни­джър ка­че­с­т­во , Фи­нан­сов ана­ли­за­тор, Ръ­ко­во­ди­тел Бек офис и На­чал­ник склад След ка­то уче­ни­ци­те се за­по­з­на­ха с дей­но­ст­та на фир­ма­та и про­из­во­д­с­т­ве­ни­те про­це­си, ся­дай­ки на ме­ни­джър­с­кия стол на своя мен­тор, ус­пя­ха да усе­тят ди­на­ми­ка­та   на ра­бо­т­ния про­цес в ед­на ра­бо­те­ща фир­ма. Ста­на­ха сви­де­те­ли на ре­ша­ва­не­то на ре­ал­ни  ра­бо­т­ни ка­зу­си, ка­са­е­щи кли­ен­т­с­ка­та удо­в­ле­т­во­ре­ност, фи­нан­со­ва­та ек­с­пер­т­ност и ро­ля­та на чо­ве­ш­кия фа­к­тор да дей­с­т­ва бър­зо под на­пре­же­ние и по спе­ш­ност.На ор­га­ни­зи­ра­на­та сре­ща с Уп­ра­ви­те­ля на фир­ма­та, за­да­до­ха сво­и­те въ­п­ро­си , свър­за­ни с пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во­то. Цел­та на ини­ци­а­ти­ва­та бе да да­де въз­мо­ж­ност на мла­ди­те хо­ра за ран­но ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не и при­до­би­ва­не на цен­ни уме­ния за бъ­де­щия им про­фе­си­о­на­лен път, а на ор­га­ни­за­ци­и­те до­ма­ки­ни въз­мо­ж­ност да по­ка­жат сво­я­та от­го­вор­ност към раз­ви­ти­е­то на по­тен­ци­а­ла на мла­ди­те хо­ра на Бъл­га­рия. Ние от Гла­с­ко тай­но се на­дя­ва­ме , че по­ся­х­ме до­б­ри се­ме­на в ду­ши­те на те­зи пре­к­ра­с­ни мла­ди хо­ра и един ден те ис­к­ре­но ще по­же­ла­ят да ви­дят све­та през при­з­ма­та на пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во­то. Без страх ще по­е­мат ри­с­ко­ве, за­що­то един пре­д­п­ри­е­мач е ми­с­лещ,  дей­с­т­ващ, не­пре­с­тан­но учещ се,при­те­жа­ващ ха­ра­к­тер и по­с­то­ян­с­т­во, ко­и­то го пра­вят ко­вач не са­мо на со­б­с­т­ве­на­та му съ­д­ба, а и на хо­ра­та, на ко­и­то ще пре­д­ло­жи ра­бо­т­ни ме­с­та в своя би­з­нес.Но до­ри и да ре­шат да не бъ­дат пре­д­п­ри­е­ма­чи, за­що­то пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во­то ни­ко­га не мо­же да бъ­де са­мо­цел, ще  съ­у­ме­ят да за­па­зят ен­ту­си­а­з­ма и вя­ра­та си , че мо­гат да слу­ч­ват не­ща­та.

Ето как ви­дя­ха де­ня част от ко­ле­ги­те мен­то­ри и те­х­ни­те уче­ни­ци, от­го­ва­ряй­ки на ед­ни и съ­щи въ­п­ро­си: 1.Спо­ред Вас, за пра­вил­на­та по­зи­ция ли кан­ди­да­т­с­т­ва­х­те и до­кол­ко тя от­го­ва­ря на Ва­ши­те ли­ч­ни ка­че­с­т­ва и ин­те­ре­си?

 1. Кои са не­ща­та, ко­и­то Ви на­п­ра­ви­ха най-сил­но впе­ча­т­ле­ние то­зи ден и с удо­вол­с­т­вие би­х­те спо­де­ли­ли с при­я­те­ли?
 2. Ако тря­б­ва да опи­ше­те с ед­на ду­ма то­зи ден, коя ще е тя?
 3. Ако та­зи фир­ма бе­ше Ва­ша, ка­к­во би­х­те про­ме­ни­ли или на­п­ра­ви­ли по друг на­чин?
 4. По­ве­че по­ле­з­но или по­ве­че при­я­т­но бе­ше Ва­ше­то уча­с­тие днес?
 5. Ис­ка­те ли да спо­де­ли­те още не­що?

 Гла­с­ко – Да­ни­ел Йор­да­нов – Фи­нан­сов ме­ни­джър

Пър­во СУ – Сла­ве­на

Гри­го­ро­ва – Фи­нан­сов

ме­ни­джър за 1 ден

 dsc_0497

1.Сла­ве­на:Смя­там, че на­п­ра­вих пра­вил­ния из­бор на по­зи­ция и се убе­дих , че имам ня­кои от ну­ж­ни­те ка­че­с­т­ва .

Д.Йор­да­нов : Сла­ве­на е млад, ин­те­ли­ген­тен чо­век. Има ин­те­рес в об­ла­ст­та на то­ч­ни­те на­у­ки, кой­то ще и по­мо­г­не за та­зи по­зи­ция.

2.Сла­ве­на: Упо­ри­то­ст­та и тру­дът, ко­и­то се изи­с­к­ват, за да съ­ще­с­т­ву­ва ед­на та­ка­ва ком­па­ния.

Д. Йор­да­нов: Има на­де­ж­да за та­зи стра­на, ако по­ве­че­то мла­ди хо­ра са ка­то те­зи,  с ко­и­то се за­по­з­на­х­ме.

 1. Сла­ве­на : По­л­зо­т­во­рен

Д. Йор­да­нов : На­де­ж­да

4.Сла­ве­на: Не бих про­ме­ни­ла ни­що по са­мия ме­ха­ни­зъм на ра­бо­та на фир­ма­та. Един­с­т­ве­но мо­же би бих на­п­ра­ви­ла ин­те­ри­о­ра мал­ко по-цве­тен.

Д.Йор­да­нов: Ако има не­що, с ко­е­то не съм съ­г­ла­сен , бих ра­бо­тил да се про­ме­ни. Не бих бил па­си­вен сви­де­тел.

 1. Сла­ве­на: Кол­ко­то по­ле­з­но, тол­ко­ва и при­я­т­но.

Д.Йор­да­нов: На­дя­вам се и две­те.

 1. Сла­ве­на: На­дя­вам се пак да има­ме въз­мо­ж­но­ст­та да се сре­щ­нем.

Д. Йор­да­нов:На­дя­вам се да сме би­ли по­ле­з­ни в то­зи ден на те­зи мла­ди хо­ра.От сре­ща­та по­лу­чих мно­го по­зи­ти­вен за­ряд. Вър­нах се на­зад в го­ди­ни­те и си спом­них сре­ща­та с моя   пър­ви на­с­та­в­ник, кой­то ми от­де­ли от вре­ме­то си и та­ка да­де на­со­ка на про­фе­си­о­нал­но­то ми раз­ви­тие.

Гла­с­ко – Ста­ни­с­ла­ва Ва­ле­ри
Си­ме­о­но­ва – Ме­ни­джър Ка­че­с­т­во Пър­во СУ – Еми­лия Ди­ми­т­ро­ва – Ме­ни­джър Ка­че­с­т­во за 1 ден

dsc_0511

.Еми: Да, за пра­вил­на­та по­зи­ция кан­ди­да­т­с­т­вах, за­що­то тя ми по­з­во­ли да раз­г­ле­дам про­це­са на ра­бо­та по-вни­ма­тел­но, имах въз­мо­ж­но­ст­та да раз­бе­ра за ка­к­во са и дру­ги­те по­зи­ции.

Ста­ни­с­ла­ва : Еми е мно­го лю­бо­з­на­тел­на. През ця­ло­то вре­ме не спи­ра­ше да ме об­си­п­ва с въ­п­ро­си от­но­с­но съ­щи­на­та на не­ща­та и как то­ч­но се слу­ч­ва вси­ч­ко, ко­е­то пра­вя. Тя е за­дъл­бо­че­на, с от­но­ше­ние към де­тай­ла, ко­е­то мно­го ще и по­ма­га да се за­ни­ма­ва с не­ща, за ко­и­то се изи­с­к­ва усет и до­б­ро из­пъл­не­ние. Тя е чо­век, кой­то има от­но­ше­ние към ка­че­с­т­во­то във вси­ч­ки­те му про­я­в­ле­ния.

2.Еми : Ед­но­то, ко­е­то ми на­п­ра­ви сил­но впе­ча­т­ле­ние е до­б­ра­та ат­мо­с­фе­ра във фир­ма­та.Вси­ч­ки бя­хя при­я­тел­с­ки на­с­т­ро­е­ни , ше­гу­ва­ха се по­ме­ж­ду си. Мно­го е ин­те­ре­сен и про­це­са на ра­бо­та, ка­к­то и ма­ши­ни­те, през ко­и­то ми­на­ва­ха ли­с­то­ве­те стъ­к­ло.

Ста­ни­с­ла­ва: Най-сил­но впе­ча­т­ле­ние ми на­п­ра­ви мо­ти­ва­ци­я­та и же­ла­ни­е­то на де­ца­та­да опо­з­на­ят на пра­к­ти­ка ра­бо­та­та на все­ки един от нас.

3.Еми: Раз­ли­чен   Ста­ни­с­ла­ва: Мо­ти­ви­ращ

 1. Еми: За то­зи въ­п­рос тря­б­ва да по­ми­с­ля по­ве­че, но ми­с­ля че бих я на­п­ра­ви­ла по-ма­ща­б­на.

Ста­ни­с­ла­ва: Ни­що по-раз­ли­ч­но от не­ща­та , ко­и­то се ста­ра­ем да по­до­б­ря­ва­ме по от­но­ше­ние на ко­му­ни­ка­ция и по-ефе­к­ти­в­на си­с­те­ма по ка­че­с­т­во­то.

 1. Еми: И две­те , и по­ле­з­но , и при­я­т­но бе­ше то­ва пре­жи­вя­ва­не.

Ста­ни­с­ла­ва: Мал­ко по­ве­че при­я­т­но, а и по­ле­з­но , раз­би­ра се.

6.Еми: На­дя­вам се да има­ме въз­мо­ж­но­ст­та да се сре­щ­нем от­но­во.

Ста­ни­с­ла­ва: Из­жи­вя­ва­не­то бе­ше не­ве­ро­я­т­но.На­и­с­ти­на се на­дя­вам, да сме до­при­не­с­ли за то­ва, де­ца­та пра­вил­но да ус­пе­ят да от­к­ри­ят сво­е­то при­з­ва­ние, за да мо­гат да раз­гър­нат на 100% по­тен­ци­а­ла , кой­то все­ки от тях има.

Гла­с­ко – Де­си­с­ла­ва

Кър­джи­е­ва – Р-л Бек офис

в тър­го­в­ски от­дел Пър­во СУ – Мом­чил То­шев –

Р-л Бек офис за един ден

dsc_0505 

1.Мом­чил: Да, аз ми­с­ля, че кан­ди­да­т­с­т­вах за пра­вил­на­та по­зи­ция и ми­с­ля, че тя на­пъл­но от­го­ва­ря на ли­ч­ни­те ми ка­че­с­т­ва и ин­те­ре­си

Де­си: Мом­чил при­те­жа­ва до­с­та ка­че­с­т­ва , ко­и­то спо­ред мен, са не­об­хо­ди­ми на Ръ­ко­во­ди­те­ля на  тър­го­в­с­кия  от­дел , ка­то по­зи­ти­в­на на­г­ла­са,  об­щи­те­лен е и е жа­ден за ин­фор­ма­ция.

2.Мом­чил: Бих спо­де­лил с при­я­те­ли аб­со­лю­т­но це­лия ден, за­що­то то­ва бе­ше един пре­к­ра­сен ден. Вси­ч­ко днес ми на­п­ра­ви мно­го сил­но впе­ча­т­ле­ние.

Де­си : Ед­но  от не­ща­та бе­ше, че вси­ч­ки уче­ни­ци бя­хя мно­го лю­бо­пи­т­ни за слу­ч­ва­що­то се във фир­ма­та.

3.Мом­чил: Не­ве­ро­я­тен

Де­си: Мно­го спо­ко­ен и ус­ми­х­нат ден.

4.Мом­чил: Вси­ч­ко във фир­ма­та е пер­фе­к­т­но. Аз не ми­с­ля, че тря­б­ва да се про­ме­ня.

Де­си: Вси­ч­ко, ко­е­то е съ­з­да­де­но във  фир­ма­та, е ра­бо­те­що и ефе­к­ти­в­но. Но ед­на ор­га­ни­за­ция, ко­я­то не се про­ме­ня, и е  тру­д­но да се спра­ви в ед­на не­си­гур­на сре­да, ка­к­ва­то е сре­да­та, в ко­я­то жи­ве­ем и ра­бо­тим.  За­то­ва , го­ля­мо­то пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во пред вся­ка фир­ма е на­чи­нът, по кой­то уп­ра­в­ля­ва про­мя­на­та. Ми­с­ля, че ние се опи­т­ва­ме и го пра­вим до­б­ре.

5.Мом­чил: Мно­го по­ле­з­но и мно­го при­я­т­но.

Де­си: И две­те. Мно­го е въл­ну­ва­що да пре­от­к­ри­еш ро­ля­та, ко­я­то имаш в ор­га­ни­за­ци­я­та през очи­те на ня­кой друг, кой­то е по­же­лал да бъ­де ка­то теб, па ма­кар и за един ден. Май по­ве­че при­я­т­но бе­ше за мен и по­ве­че по­ле­з­но за Мом­чил.

 6.Мом­чил: Аз бих ис­кал да бла­го­да­ря на це­лия екип на Гла­с­ко и им по­же­ла­вам още мно­го ус­пе­хи.

Де­си: Те­зи ини­ци­а­ти­ви са мно­го по­ле­з­ни . Въз­хи­те­на съм от от­но­ше­ни­е­то на ко­ле­ги­те, ко­и­то при­е­ха мно­го при­сър­це за­да­ча­та. Те­зи де­ца  ни за­ре­ди­ха мно­го.

Гла­с­ко – Ве­се­ли­на Ива­но­ва – На­чал­ник склад

Пър­во СУ – Рая Сто­я­но­ва – На­чал­ник склад за един ден

dsc_0483

1.Рая : Да, спо­ред мен бе­ше пра­ви­лен из­бо­рът ми. Раз­б­рах не­ща , ко­и­то ми­с­ля, че ще са ми от по­л­за.  Ве­си : Рая е мно­го лю­бо­з­на­тел­на и при­я­т­на ка­то чо­век.

2.Рая : На­чи­на на уп­ра­в­ле­ние. Еки­п­на­та ра­бо­та. Ве­си: Най-сил­но впе­ча­т­ле­ние ми на­п­ра­ви­ха жа­д­ни­те по­г­ле­ди на де­ца­та, ко­и­то по­пи­ва­ха вся­ка ед­на ду­ма, из­ри­ча­на от нас и ин­те­ре­са, кой­то про­я­ви­ха при во­де­не на на­ши­те ди­с­ку­сии, свър­за­ни с про­из­во­д­с­т­во, про­б­ле­ми, ре­ше­ния.

3.Рая : Стра­хо­тен Ве­си: До­с­та ин­те­ре­сен ден 4.Рая : Не знам. Ве­си: Мо­же би бих на­б­ле­г­на­ла на ко­му­ни­ка­ци­я­та, ор­га­ни­за­ци­я­та и пла­ни­ра­не­то.

 1. Рая :И при­я­т­но, и по­ле­з­но бе­ше. Ед­но пре­к­ра­с­но из­жи­вя­ва­не. Ве­си: И по­ле­з­но, и при­я­т­но. 6.Ве­си: Да­но да сме да­ли на­ча­ло­то на про­фе­си­о­нал­на­та ре­а­ли­за­ция на те­зи мла­ди хо­ра, а в за­мя­на те да са по­лу­чи­ли удо­в­ле­т­во­ре­ние от пре­да­де­ния от нас опит.

 

По­к­лон пред тру­да на вси­ч­ки учи­те­ли, ко­и­то са го­то­ви да раз­чу­пят рам­ка­та в ко­я­то са по­с­та­ве­ни да ра­бо­тят  и са при­е­ли ка­то ли­ч­на ми­сия  ме­ч­ти­те на де­ца­та. Го­то­ви са  да ги на­у­чат  да вяр­ват в се­бе си , да ми­с­лят не­с­тан­дар­т­но, да не се стра­ху­ват, да из­г­ра­ж­дат ха­ра­к­те­ри и ли­ч­но­с­ти , го­то­ви да про­ме­нят све­та. Ка­к­то е ка­зал Сти­вън Ко­ви: “Ако по­се­еш ми­съл, ще по­жъ­неш дей­с­т­вие; ако по­се­еш дей­с­т­вие, ще по­жъ­неш на­вик; ако по­се­еш на­вик – ще по­жъ­неш ха­ра­к­тер; ако по­се­еш ха­ра­к­тер – ще по­жъ­неш съ­д­ба”.

Пе­тя Ко­ле­ва,

ме­ни­джър „Чо­ве­ш­ки ре­сур­си”

в ГЛА­С­КО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *