“ВПЕЧАТЛЕНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА В ЕКИП НА МЛАДИТЕ ХОРА”

В Све­то­в­на­та се­д­ми­ца на пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во уче­ни­ци от Пър­во сре­д­но учи­ли­ще „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ва­та с пър­вия за гим­на­зи­я­та ино­ва­ци­о­нен ла­гер.

SONY DSC

„То­зи ла­гер по фор­ма­та на Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия пре­д­с­та­в­ля­ва ин­тен­зи­вен уър­к­шоп за мла­де­жи, ка­то цел­та е уча­с­т­ни­ци­те да ра­зи­с­к­ват кон­к­ре­т­но би­з­нес пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во и да ге­не­ри­рат идеи за раз­ре­ша­ва­не на по­с­та­вен ка­зус”, раз­ка­за Ро­си­ца Стан­ко­ва, учи­тел в Пър­во СУ и ко­ор­ди­на­тор на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то.

Мла­де­жи­те има­ха два ас­т­ро­но­ми­че­с­ки ча­са да раз­ра­бо­тят сво­и­те би­з­нес идеи. След из­ти­ча­не на вре­ме­то те пре­зен­ти­ра­ха про­е­к­ти­те си пред жу­ри в съ­с­тав Се­в­да­ли­на За­фи­ро­ва, Да­ри­на Пе­т­ро­ва и Де­си Цан­ко­ва, ко­е­то оце­ни тя­х­на­та ра­бо­та, еки­п­ност, кре­а­ти­в­но ми­с­ле­не, ино­ва­ти­в­ност, об­ще­с­т­ве­на по­л­за и бъ­де­ща ре­а­ли­за­ция.

SONY DSC

Мла­де­жи­те раз­по­ла­га­ха с до­с­тъп до ком­пю­т­ри, ин­тер­нет и ма­те­ри­а­ли, ко­и­то да им бъ­дат в по­мощ по вре­ме на ла­ге­ра. А уче­ни­ци­те в не­го бя­ха сфор­ми­ра­ни в от­бо­ри в са­мия ден на ини­ци­а­ти­ва­та та­ка, че да ня­мат пре­д­ва­ри­тел­но вре­ме за по­д­го­то­в­ка. Сред раз­ра­бо­те­ни­те про­е­к­ти на пре­д­п­ри­е­ма­чи­те от 9, 10 и 11 клас има­ше идея за съ­з­да­ва­не на че­ти­ри ета­ж­на стъ­к­ле­на сгра­да, в ко­я­то все­ки етаж да пре­д­ла­га спорт и на­пи­т­ки ха­ра­к­тер­ни за се­зо­ни­те – про­лет, ля­то, есен и зи­ма. Мла­ди­ят екип бе за­ло­жил на за­к­рит и от­к­рит плу­вен ба­сейн, иг­ри­ща за ба­с­ке­т­бол и во­лей­бол, ле­де­на пър­зал­ка и дру­ги, с ос­но­в­на­та цел де­ца­та, мла­де­жи­те и жи­те­ли­те на Тър­го­ви­ще да раз­но­о­б­ра­зя­ват сво­е­то еже­д­не­вие без мо­бил­ни те­ле­фо­ни и сто­е­не пред ком­пю­тъ­ра. Дру­га идея на мла­де­жи­те – сфор­ми­ра­не­то на ком­па­ния, пре­д­ла­га­ща ста­жан­т­с­ки про­г­ра­ми, кон­сул­та­ция, ре­ал­на ка­ри­ер­на по­мощ и обу­че­ние за мла­ди­те, съ­що впе­ча­т­ли жу­ри­то и го­с­ти­те в Пър­во СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”. За­ве­де­ние за бър­зо здра­во­с­ло­в­но хра­не­не с био про­ду­к­ти на до­с­тъ­п­ни це­ни бе дру­гият би­з­нес про­ект, кой­то впе­ча­т­ли жу­ри­то. Уче­ни­ци­те за­ло­жи­ха на иде­я­та да про­ме­нят вре­д­ни­те хра­ни­тел­ни на­ви­ци на де­ца­та, ка­то ед­но­в­ре­мен­но с то­ва по­д­по­ма­гат зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли. За­ни­мал­ня за де­ца с про­б­ле­ми и ув­ре­ж­да­ния, вклю­ч­ва­ща об­ра­зо­ва­тел­ни, здра­во­с­ло­в­ни и фи­зи­че­с­ки за­ня­тия, ка­к­то и учи­ли­ще за де­ца с ув­ре­ж­да­ния бя­ха дру­ги­те две идеи на въз­пи­та­ни­ци­те от Пър­во СУ.

SONY DSC

Вси­ч­ки ле­ге­ри има­ха ори­ги­нал­ни име­на на иде­и­те и ло­го на би­з­нес про­е­к­ти­те си. „Из­к­лю­чи­тел­но ори­ги­нал­ни идеи, впе­ча­т­ле­ни сме от ра­бо­та­та в екип на мла­ди­те хо­ра, тя­х­на­та ре­ши­тел­ност, ар­гу­мен­ти­ра­ност и све­жи идеи. Та­ка пра­вят още от се­га стъ­п­ки към сво­е­то раз­ви­тие, по­д­го­т­вяй­ки се за ре­ал­ни си­ту­а­ции”, спо­де­ли ди­ре­к­то­рът на Пър­во СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” Се­в­да­ли­на За­фи­ро­ва.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва,  Сава Димитров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *