ПАЗИМ ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА

На 15 но­ем­в­ри, с ре­ди­ца ини­ци­а­ти­ви Тър­го­ви­ще по­че­те 25 г. от съ­з­да­ва­не­то на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „В. Ле­в­с­ки”-Тър­го­ви­ще.

Пра­з­ни­кът за­по­ч­на с по­д­на­ся­не на вен­ци и цве­тя пред бар­ле­фа на Апо­с­то­ла на ед­но­и­мен­на­та ули­ца в цен­тъ­ра на гра­да. Във ве­чер­ни­те ча­со­ве, в Дра­ма­ти­ч­ния ни те­а­тър се съ­с­тоя кон­церт под на­д­с­лов „Оби­чам те, Бъл­га­ри­йо”.

Със сво­е­то об­ръ­ще­ние Ве­се­лин Ни­ко­лов-пре­д­се­да­тел на Об­ще­с­т­ве­ния ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки” в на­шия град, вър­на при­съ­с­т­ва­щи­те в за­ла­та към оне­зи, пър­ви­те го­ди­ни, ка­то ак­цен­ти­ра на те­ма­та за ро­до­лю­би­во­то въз­пи­та­ние на по­д­ра­с­т­ва­щи­те в дне­ш­ни дни. Той про­с­ле­ди на­к­ра­т­ко раз­воя на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки” през го­ди­ни­те ка­то зна­чим об­ще­с­т­вен фа­к­тор за опа­з­ва­не на ду­хо­в­ни­те ни цен­но­с­ти и бъл­гар­с­ка­та иден­ти­ч­ност.

Ва­сил Ва­си­лев, пре­д­се­да­тел на Об­що­бъл­гар­с­кия ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки”-Со­фия, съ­що бе сред го­с­ти­те на юби­лей­на­та про­я­ва. След ка­то по­з­д­ра­ви тър­го­ви­щен­ци с пра­з­ни­ка, той спо­де­ли, че сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще бъ­де го­ди­на­та на Ва­сил Ле­в­с­ки по по­вод  180 г. от не­го­во­то ро­ж­де­ние. Сред пла­ну­ва­ни­те ини­ци­а­ти­ви е и ор­га­ни­зи­ра­не­то на из­ло­ж­ба за жи­во­та и де­ло­то на Апо­с­то­ла, ко­я­то пре­д­с­тои да  бъ­де пре­д­с­та­ве­на не са­мо у нас, но и в ре­ди­ца ев­ро­пей­с­ки сто­ли­ци, сред ко­и­то:Бу­ку­рещ, Мо­с­к­ва, Па­риж и др.То­ва е са­мо част от ми­си­я­та ли­ч­но­ст­та и де­ло­то на Ва­сил Ле­в­с­ки да бъ­дат ут­вър­ж­да­ва­ни сред най-до­с­той­ни­те ис­то­ри­че­с­ки ли­ч­но­с­ти в Ев­ро­па и по све­та.

По­с­ле­д­ва на­г­ра­ж­да­ва­не­то на изя­ве­ни чле­но­ве и ин­с­ти­ту­ции, ра­бо­ти­ли ак­ти­в­но през те­зи 25 г. за ка­у­за­та на Об­ще­с­т­ве­ния ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки”-Тър­го­ви­ще. Със зла­тен ме­дал, връ­чен от пре­д­се­да­те­ля В.Ва­си­лев, бе удо­с­то­ен Ве­се­лин Ни­ко­лов за не­го­вия зна­чим при­нос за ут­вър­ж­да­ва­не пре­с­ти­жа на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки” в Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он. Чест за еки­па на в.”Зна­ме” е да бъ­де сред на­г­ра­де­ни­те с ГРА­МО­ТА за ак­ти­в­но уча­с­тие в дей­но­ст­та на ко­ми­те­та за съ­х­ра­ня­ва­не и обо­га­тя­ва­не на бъл­гар­с­ка­та ду­хо­в­ност и кул­ту­ра.

По­з­д­ра­вя­ва­ме и ко­ле­ги­те от в.”Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни” за на­г­ра­ди­те, с ко­и­то бя­ха удо­с­то­е­ни и за из­да­ва­не­то на юби­ле­ен ве­с­т­ник 25 г. Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки”-Тър­го­ви­ще./ по-до­лу „Зна­ме” по­ме­с­т­ва и име­на­та на ос­та­на­ли­те на­г­ра­де­ни ак­ти­ви­с­ти и ин­с­ти­ту­ции/ С при­съ­с­т­ви­е­то си юби­лей­ния пра­з­ник ува­жи­ха и кме­тът на Об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров/ кой­то от­п­ра­ви пра­з­ни­ч­но по­з­д­ра­в­ле­ние към при­съ­с­т­ва­щи­те в за­ла­та/, зам.кме­то­ве­те: Рая Ма­те­ва, Еми­не Яку­бо­ва и Ва­лен­тин Вел­чев, ка­к­то и пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще Ха­ти­дже Али­е­ва. Пра­з­ни­кът за­вър­ши с го­лям кон­церт.                                                                           

    ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА,  Снимки: Сава Димитров

От­ли­че­ни ръ­ко­во­д­ни чле­но­ве на Ко­ми­те­та

1.Ве­сел­ка Ба­х­не­ва – учи­тел­ка по ру­с­ки език, пре­д­се­да­тел за пе­ри­о­да 1991-1995 г. и член на УС на съ­щия 2008 – 2016 г.

2.Йор­дан­ка Пе­т­ко­ва – гл. уре­д­ник в Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще, пре­д­се­да­тел за пе­ри­о­да 2001 – 2004 г.

3.Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва – ди­ре­к­тор на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще, зам.-пре­д­се­да­тел 1991 – 1995 г., се­к­ре­тар – 1995 – 2001 г.

4.Ро­сен Ми­ла­ч­ков – ди­ре­к­тор на учи­ли­ще­то за де­ца с ув­ре­ден слух „Св. Иван Рил­с­ки” – Тър­го­ви­ще, зам.-пре­д­се­да­тел 1995 – 2001 г.

5.Бо­жи­дар Ни­ко­лов  – гл.ре­да­к­тор и со­б­с­т­ве­ник на в-к „Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни”, зам.-пре­д­се­да­тел 2008 – 2016 г.

6.Але­к­сан­дър Ну­цо­лов – учи­тел по ма­те­ма­ти­ка, зам.-пре­д­се­да­тел 2008 – 2016 г., пре­д­се­да­тел на Учи­ли­щен об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки” при Про­фи­ли­ра­на­та гим­на­зия с изу­ча­ва­не на чу­ж­ди ези­ци „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” – Тър­го­ви­ще

7.Ве­се­лин Ни­ко­лов – пре­д­се­да­тел на „По­пу­ляр­на ко­о­пе­ра­ция – Тър­го­ви­ще”, пре­д­се­да­тел 1995 – 2001 г., зам.-пре­д­се­да­тел 2001 – 2004 г., пре­д­се­да­тел 2004 – 2016 г.

8.Ру­мя­на Не­дел­че­ва – пре­д­се­да­тел на Учи­ли­щен об­ще­с­т­вен  ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки” в СУ „Ва­сил Ле­в­с­ки” – гр. Опа­ка 9.Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов – ди­ре­к­тор на СУ „Ва­сил Ле­в­с­ки”- гр. Опа­ка и член на Ко­ми­те­та

 

Изя­ве­ни ак­ти­ви­с­ти и ин­с­ти­ту­ции, ра­бо­ти­ли за Ко­ми­те­та през го­ди­ни­те

1.Ди­а­на Ни­ко­ло­ва – учи­тел по ис­то­рия в ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” – Тър­го­ви­ще, пре­д­се­да­тел на учи­ли­щен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки” и клуб „Мла­ди въз­ро­ж­ден­ци”

2.Здра­в­ка Ра­де­ва – учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра във Вто­ро СУ „Проф.Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще, пре­д­се­да­тел на учи­ли­щен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки”

3.Юлия Или­е­ва – учи­тел по ис­то­рия в СУ за де­ца с ув­ре­ден слух „Св.Иван Рил­с­ки”, пре­д­се­да­тел на учи­ли­щен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки”

4.Ро­сен Пе­ев – учи­тел по ис­то­рия в ПГИИ „Джон Ата­на­сов” – Тър­го­ви­ще, зам.-пре­д­се­да­тел на учи­ли­щен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки”

5.Иве­та Ива­но­ва – учи­тел по ис­то­рия в СУ „Ва­сил Ле­в­с­ки” – Опа­ка, зам.-пре­д­се­да­тел на учи­ли­щен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки”.

6.Ца­ри­на Ку­юм­джи­е­ва – учи­тел по ге­о­г­ра­фия и ис­то­рия в ОУ „Хр. Бо­тев” – Тър­го­ви­ще, пре­д­се­да­тел на учи­ли­щен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки”

7.Пе­тър Асе­нов – учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра в ОУ „Хр. Бо­тев” – Тър­го­ви­ще 8.Ва­лен­тин Кня­же­вич – учи­тел по фи­зи­че­с­ко въз­пи­та­ние и спорт във Вто­ро СУ”Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще, об­ще­с­т­ве­ник

9.Йор­дан Мин­чев – ко­ре­с­пон­дент на ре­ги­о­на­лен ве­с­т­ник”Фо­рум”, об­ще­с­т­ве­ник

10.Сви­лен Ни­ко­лов – жур­на­лист във в-к „Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни”

11.Ка­мен Дра­га­нов – въз­пи­та­тел в ОУ „П.Р.Сла­вей­ков”

  1. Са­вин Са­вов – пре­д­се­да­тел на па­т­ри­о­ти­чен клуб „Въз­ра­ж­да­не” – Тър­го­ви­ще

 

Учи­ли­щ­ни ко­ми­те­ти и клу­бо­ве „Мла­ди въз­ро­ж­ден­ци”

 

– Учи­ли­щен об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки” при СУ „Ва­сил Ле­в­с­ки” – Опа­ка

– Учи­ли­щен об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки” при ПГИ­ЧЕ „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” – Тър­го­ви­ще

-Учи­ли­щен об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „Ва­сил Ле­в­с­ки” при ПГИИ „Джон Ата­на­сов” – Тър­го­ви­ще

-Учи­ли­щен ко­ми­тет при СУ за де­ца с ув­ре­ден слух „Св. Иван Рил­с­ки” – Тър­го­ви­ще

-Учи­ли­щен ко­ми­тет при Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”

– Учи­ли­щен ко­ми­тет и клуб „Мла­ди въз­ро­ж­ден­ци” при ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” – Тър­го­ви­ще

-Учи­ли­щен ко­ми­тет при ОУ „Хри­с­то Бо­тев” – Тър­го­ви­ще

-Клуб  „Мла­ди въз­ро­ж­ден­ци” при ОУ „П.Р.Сла­вей­ков” – Тър­го­ви­ще

 

Кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции

 

1.Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще

2.Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще

3.Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще

4.Ис­то­ри­че­с­ки му­зей – По­по­во

  1. Ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Омур­таг

6.На­ро­д­но чи­та­ли­ще „На­пре­дък – 1864″ – Тър­го­ви­ще

7.ПФА „Ми­зия” – Тър­го­ви­ще

8.Дра­ма­ти­чен те­а­тър – Тър­го­ви­ще

 

Ме­дии

 

-В-К „ЗНА­МЕ”

-В-к „Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни”

 

До­с­той­ни гра­ж­да­ни

 

– Се­мей­с­т­во Еле­на и Асен Ва­си­ле­ви– за мно­го­го­ди­ш­но­то ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на фол­к­лор­ни­те про­я­ви „С пе­с­ни­те на Сто­ян Ра­дев” и „Мост ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та”

– Се­мей­с­т­во Пе­т­ран­ка и Ди­ан Ан­ге­ло­ви– за мно­го­го­ди­ш­но­то ор­га­ни­зи­ра­не на съ­с­те­за­ния по спор­т­но ори­ен­ти­ра­не и из­к­лю­чи­тел­но за на­д­п­ре­ва­ра­та за „Ку­па Ве­ли­к­ден”, до­с­ти­г­на­ла до ни­во кръг от све­то­в­на ку­па

– Се­мей­с­т­во Све­т­ла и Ста­мен Ста­ме­но­ви– за мно­го­го­ди­ш­но­то про­ве­ж­да­не на на­ци­о­нал­но­то съ­с­те­за­ние по фол­к­лор за са­мо­дей­ци „Джу­ма­лий­с­ко на­ди­г­ра­ва­не” и от та­зи го­ди­на на „Ми­си­о­нис пее и тан­цу­ва” – за де­ца

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.