ОБНОВЯВАТ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ТЪРГОВИЩЕ

На Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра” е въз­ло­же­на за­да­ча­та да из­ре­жат ви­со­ки­те то­по­ли до па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то.

img_20161117_085743 Дър­ве­та­та са до­с­та ста­ри и опа­с­ни за хо­ра­та. На тя­х­но мя­с­то е пре­д­ви­де­но за­са­ж­да­не­то на но­ва дър­ве­с­на ра­с­ти­тел­ност, съ­о­б­ра­зе­на с мя­с­то­то и па­ме­т­ни­ка на Бо­те­вия зна­ме­но­сец.

Снимки: СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *