НОВИЯТ БЮДЖЕТ – ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛEМИ

 Мал­ко по­ве­че от ме­сец ос­та­ва до края на та­зи го­ди­на и в Об­щи­на Тър­го­ви­ще ве­че се по­д­го­т­вя бю­дже­та за 2017-та.  По то­зи по­вод раз­го­ва­рях със зам. кме­та на Об­щи­на­та Ва­лен­тин Вел­чев. Той ръ­ко­во­ди ре­со­ри­те: „Бю­джет и сче­то­во­д­с­т­во”, „Ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си” и „Об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност”.

– Го­с­по­дин Вел­чев, с  ка­к­ви сре­д­с­т­ва ще раз­по­ла­га Об­щи­на­та през сле­д­ва­ща­та го­ди­на и ка­к­ва е ори­ен­та­ци­я­та за тя­х­но­то из­по­л­з­ва­не?

– През на­с­то­я­ща­та го­ди­на об­щин­с­ки­ят бю­джет бе­ше 38 ми­ли­о­на ле­ва. Оча­к­ва­ме та­зи ци­ф­ра да се за­па­зи и за сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

Об­щи­на Тър­го­ви­ще от­де­ля по­ч­ти по­ло­ви­на­та от це­лия си бю­джет за об­ра­зо­ва­ние, за дей­но­с­ти,  свър­за­ни с кул­ту­ра­та, със спор­та, с дру­ги дей­но­с­ти и ини­ци­а­ти­ви в раз­ли­ч­ни­те ор­га­ни­за­ции, ко­и­то са на бю­дже­т­на из­д­ръ­ж­ка.  Су­ма­та, ко­я­то об­щи­на­та от­де­ля за те­зи дей­но­с­ти аз се на­дя­вам, че ще мо­жем да за­ло­жим в съ­щия раз­мер и за но­вия бю­джет за сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

– Къ­де сре­ща­те най-се­ри­о­зен про­б­лем, ко­га­то раз­пре­де­ля­те на­ли­ч­ни­те сре­д­с­т­ва?

– Про­б­ле­ми­те ни са свър­за­ни най-ве­че с из­д­ръ­ж­ка­та на здра­в­ния фонд. Там об­щи­на­та  не мо­же ед­но­в­ре­мен­но  да оси­гу­ри ре­сурс  за ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди  и за ре­мон­ти на це­лия сгра­ден фонд, кой­то из­по­л­з­ват те­зи ор­га­ни­за­ции, та­ка че тря­б­ва  да дей­с­т­ва­ме се­ле­к­ти­в­но, спо­ред то­ва, къ­де­то са най-кре­щя­щи ну­ж­ди­те  от из­вър­ш­ва­не на ре­монт.

– Съ­ще­с­т­ву­ва ли при­о­ри­те­т­на пер­с­пе­к­ти­ва, свър­за­на с раз­ви­ти­е­то на Тър­го­ви­ще и бю­джет 2017-та?

При­о­ри­тет в бю­дже­та ви­на­ги е би­ло об­ра­зо­ва­ни­е­то, де­т­с­ки­те гра­ди­ни и яс­ли, тъй ка­то те за­е­мат по­ло­ви­на­та от це­лия бю­джет на об­щи­на Тър­го­ви­ще. Уси­ли­я­та ни ще про­дъл­жат да бъ­дат на­со­че­ни към то­ва да има по­ве­че сре­д­с­т­ва за де­т­с­ки­те гра­ди­ни и учи­ли­ща­та, тъй ка­то те са ед­на от ос­но­в­ни­те фун­к­ции на об­щи­на Тър­го­ви­ще.

– На те­ри­то­ри­я­та на Тър­го­ви­ще има два ми­не­рал­ни из­во­ра. То­ва е при­ро­д­но бо­га­т­с­т­во, ко­е­то за се­га не се из­по­л­з­ва пъл­но­цен­но. Във връ­з­ка с фи­нан­со­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на Об­щи­на­та, пре­д­ви­ж­да ли се не­що по-кон­к­ре­т­но за пра­к­ти­ч­но­то опол­зо­т­во­ря­ва­не на ми­не­рал­ни­те во­ди?

– Не е но­ва иде­я­та за из­г­ра­ж­да­не на за­к­рит плу­вен ба­сейн, но въ­п­ро­сът е свър­зан със се­ри­о­з­ни ин­ве­с­ти­ции, ко­и­то имат ни­с­ка въз­в­ръ­ща­е­мост в бъ­дещ пе­ри­од.  За­то­ва е тру­д­но на­ми­ра­не­то на та­къв ин­ве­с­ти­тор, но  аз смя­там, че об­щи­на Тър­го­ви­ще ще про­дъл­жи да го тър­си и мо­же би ня­ма да е чак тол­ко­ва да­ле­ч­но вре­ме­то, ко­га­то ще има­ме та­ко­ва съ­о­ръ­же­ние. Ние сме об­съ­ж­да­ли и ва­ри­ан­ти­те при ед­на та­ка­ва ин­ве­с­ти­ция от стра­на на ча­с­тен ин­ве­с­ти­тор да съ­з­да­дем въз­мо­ж­ност те­зи съ­о­ръ­же­ния да бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни за по­л­з­ва­не от учи­ли­ща­та, де­т­с­ки­те гра­ди­ни – го­во­рим за ми­не­ра­лен ба­сейн, кой­то ще бъ­де ед­на го­ля­ма при­до­би­в­ка за хо­ра­та от Тър­го­ви­ще – от де­ца­та до въз­ра­с­т­ни­те.

– Но не се пре­д­ви­ж­да ни­що, свър­за­но с пря­ко­то из­по­л­з­ва­не на  ле­че­б­ни­те свой­с­т­ва на ми­не­рал­ни­те из­во­ри?

– Към мо­мен­та ня­ма кон­к­ре­тен про­ект, кой­то да бъ­де ре­а­ли­зи­ран в та­зи на­со­ка. Те­пър­ва вър­вят про­е­к­ти по ре­ги­о­ни  в ра­с­теж, къ­де­то ще бъ­дат ре­мон­ти­ра­ни учи­ли­ще, две де­т­с­ки гра­ди­ни и ед­на де­т­с­ка яс­ла. Стой­но­ст­та на про­е­к­та е 9 ми­ли­о­на ле­ва. Пре­д­ви­де­но е из­г­ра­ж­да­не в квар­тал „За­пад” на ули­ци, ко­е­то е про­ект на стой­ност 5 ми­ли­о­на ле­ва. То­ва са про­е­к­ти­те, ко­и­то ще бъ­дат ре­а­ли­зи­ра­ни през сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

– Не са­мо в кв. „За­пад”, ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та в це­лия град е в пла­че­в­но съ­с­то­я­ние. Въз­мо­ж­но ли е да бъ­дат на­ме­ре­ни сре­д­с­т­ва  за не­й­но­то об­но­вя­ва­не?

– В ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма за 2016-та го­ди­на  бе­ше за­ло­жен ре­мон­тът на мно­го ули­ци и та­зи част от про­г­ра­ма­та бе­ше из­пъл­не­на – те бя­ха пре­а­с­фал­ти­ра­ни. Ако тря­б­ва да на­п­ра­вим то­ва  за вси­ч­ки ули­ци, ко­и­то имат ну­ж­да от ре­монт, ня­ма да ни сти­г­нат сре­д­с­т­ва­та, с ко­и­то раз­по­ла­га про­г­ра­ма­та и за ня­кол­ко го­ди­ни на­пред. Но та­зи дей­ност се по­л­з­ва с при­о­ри­тет, и за ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та са пре­д­ви­де­ни по­ч­ти по­ло­ви­на­та от вси­ч­ки сре­д­с­т­ва, за­ло­же­ни в ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма, ко­я­то е 3 ми­ли­о­на и по­ло­ви­на.

– Бла­го­да­ря Ви, го­с­по­дин Вел­чев!

ИНТЕРВЮ НА Ра­д­ка Ива­но­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *