“ХОРАТА ОТНОВО ЗАПОЧВАТ ДА НИ ВЯРВАТ”

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция с жур­на­ли­с­ти, от БСП – Тър­го­ви­ще ко­мен­ти­ра­ха ре­зул­та­ти­те от пър­вия тур на пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри.

В бри­фин­га взе­ха уча­с­тие об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на пар­ти­я­та Явор Ку­юм­джи­ев, пре­д­се­да­те­лят на Ини­ци­а­ти­в­ния ко­ми­тет за из­ди­га­не­то на кан­ди­да­т­п­ре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка д-р Кра­си­мир Ми­рев и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци Илия Или­ев и Де­си­с­ла­ва Пе­т­ро­ва.

Те бла­го­да­ри­ха на сво­и­те из­би­ра­те­ли за гла­со­ве­те, с ко­и­то са по­д­к­ре­пи­ли кан­ди­да­т­п­ре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка ген.Ру­мен Ра­дев и Или­я­на Йо­то­ва.

Об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на БСП- Тър­го­ви­ще Явор Ку­юм­джи­ев ка­за пред ме­ди­и­те, че ре­зул­та­ти­те на се­га­ш­ни­те из­бо­ри са сра­в­ни­ми с те­зи от пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри през 2013 г. и „ка­те­го­ри­ч­но по-до­б­ри” от во­та през 2014 и 2015 г. Той спо­де­ли още, че в Тър­го­ви­ще и По­по­во кан­ди­да­т­п­ре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка ген. Ра­дев – Йо­то­ва e на пър­ва по­зи­ция по брой гла­со­ве. Ку­юм­джи­ев за­я­ви още, че по те­х­ни дан­ни, на пър­вия тур на пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри за тях са гла­су­ва­ли мно­го мла­ди хо­ра.

От БСП – Тър­го­ви­ще са на мне­ние, че смя­на­та на пре­д­се­да­те­ля на пар­ти­я­та в ли­це­то на Кор­не­лия Ни­но­ва, мла­ди­те хо­ра, ко­и­то за­е­мат ръ­ко­во­д­ни по­зи­ции, пра­вил­ни­ят кан­ди­дат за пре­зи­дент, с не­об­хо­ди­ми­те за по­с­та ка­че­с­т­ва и ха­ра­к­тер, са до­ве­ли до ръ­с­та в гла­со­ве­те на из­бо­ри­те.

„То­ва за нас е ог­ром­на от­го­вор­ност, но и въз­мо­ж­ност да вър­вим на­пред. За­бе­ля­з­ва се кон­со­ли­да­ция на сим­па­ти­зан­ти­те и при­вър­же­ни­ци­те на БСП, раз­до­рът ка­то че ли за­по­ч­ва да от­ми­на­ва, хо­ра­та от­но­во за­по­ч­ват да ни вяр­ват”, ка­за пред ме­ди­и­те Явор Ку­юм­джи­ев.

„Счи­там, че ре­фе­рен­ду­мът бе­ше един про­те­с­тен вот. По­ли­ти­ци­те тря­б­ва мно­го до­б­ре да ана­ли­зи­рат ка­к­во и за­що се слу­чи та­ка. Хо­ра­та ка­з­ват не­що мно­го се­ри­о­з­но чрез ре­фе­рен­ду­ма, ако ня­кой ис­ка да ги чуе”, спо­де­ли сво­е­то мне­ние пред жур­на­ли­с­ти­те д-р Кра­си­мир Ми­рев.

Явор Ку­юм­джи­ев го до­пъл­ни, от­бе­ля­з­вай­ки, че ка­то по­ли­ти­че­с­ка си­ла от БСП ви­на­ги са би­ли „за” пря­ка­та де­мо­к­ра­ция и ре­ше­ни­я­та на ре­фе­рен­ду­ма тря­б­ва да бъ­дат ува­же­ни. „При­зо­ва­вам вси­ч­ки хо­ра, ко­и­то ис­кат про­мя­на, ко­и­то ви­ж­дат на­де­ж­да в края на ту­не­ла – на 13 ти но­ем­в­ри да гла­су­ват за на­ши­те кан­ди­да­ти ген.Ру­мен Ра­дев и Или­я­на Йо­то­ва”, за­я­ви об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на БСП-Тър­го­ви­ще Явор Ку­юм­джи­ев в края на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *