С МАСТИЛОТО НА СЪРЦЕТО

В Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” в Тър­го­ви­ще при подчертан ин­те­рес бе пре­д­с­та­вена официално но­ва­та кни­га на До­н­ка Бо­те­ва „С ма­с­ти­ло­то на сър­це­то”.

Ав­тор­ка­та спо­де­ли, че иде­я­та да пи­ше се е за­ро­ди­ла в нея спон­тан­но по вре­ме­то на еми­г­ран­т­с­кия й жи­вот в Гър­ция. Ак­т­ри­са­та Мар­га­ри­та Мар­ко­ва из­пъл­ни от­къ­си от твор­би на До­н­ка Бо­те­ва. Сте­ла Ан­то­но­ва и Сне­жа­на Ста­ме­но­ва,  про­че­то­ха не­й­ни сти­хо­ве и раз­ка­зи. Мал­ка­та Яна Сми­ле­но­ва из­пъл­ни пе­сен­та „Я ка­жи ми, об­ла­че ле бя­ло…”. Ма­рия Па­ше­ва за­по­з­на при­съ­с­т­ва­щи­те с бла­го­дар­с­т­ве­но пи­с­мо от Сла­в­чо Ни­ко­лов. Из­ка­з­ва­ния на­п­ра­ви­ха Ве­сел­ка Ба­х­не­ва, Бо­жи­дар Ни­ко­лов, Стой­ка Те­о­до­си­е­ва. Ру­мя­на Ди­ми­т­ро­ва про­че­те пи­с­мо от бъл­гар­с­ка ме­дия в Гър­ция, ад­ре­си­ра­но до До­н­ка Бо­те­ва, а Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва й връ­чи  сви­де­тел­с­т­во за да­ре­ни­те от нея кни­ги за би­б­ли­о­те­ка­та. Му­зи­ка­лен по­з­д­рав бе­ше по­д­не­сен от Си­мо­на Ру­с­ко­ва. На вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи До­н­ка Бо­те­ва по­да­ри кни­ги и да­де ав­то­г­ра­фи.

АНТОНИЯ АТАНАСОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *