ВКЛЮЧЕТЕ СЕ !

От 24.10. до 08.11.2016 г. Асо­ци­а­ци­я­та на ро­ди­те­ли на де­ца и ли­ца с епи­ле­п­сия и Асо­ци­а­ци­я­та на ро­ди­те­ли на де­ца с на­ру­ше­но зре­ние, съ­в­ме­с­т­но с Де­т­с­ка гра­ди­на „Чер­ве­на­та ша­п­чи­ца” гр. Тър­го­ви­ще, про­ве­ж­дат бла­го­т­во­ри­тел­на ак­ция в по­мощ на За­щи­те­но­то жи­ли­ще на Отец Иван в с. Яки­мо­во.

Учи­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на I ОУ „Хри­с­то Бо­тев”, Пе­да­го­ги­че­с­ки­ят съ­вет и Уче­ни­че­с­ки­ят съ­вет от­п­ра­ви­ха при­зив към уче­ни­ци­те и ро­ди­тел­с­ка­та об­щ­ност да се вклю­чат в бла­го­ро­д­на­та кам­па­ния и да по­мо­г­нат на де­ца­та в ну­ж­да.

Бли­зо 100 уче­ни­ци от II, III, IV, V, VI, VII и VIII клас и те­х­ни­те ро­ди­те­ли взе­ха уча­с­тие в ини­ци­а­ти­ва­та, да­ря­вай­ки дъл­го­т­рай­ни фа­б­ри­ч­но па­ке­ти­ра­ни хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти, до­ма­кин­с­ки ми­е­щи пре­па­ра­ти, дре­хи и обу­в­ки за де­ца до 10-го­ди­ш­на въз­раст, пам­пер­си, су­хи мле­ка, бе­бе­ш­ки хра­ни и пю­ре­та, уче­ни­че­с­ки по­со­бия. Има па­ра­лел­ка, в ко­я­то аб­со­лю­т­но все­ки от 22-та уче­ни­ци се е вклю­чил с да­ре­ние. То­ва е V б клас с кл. ръ­ко­во­ди­тел Ц. Ку­юм­джи­е­ва – ст. учи­тел по ге­о­г­ра­фия и ико­но­ми­ка. Сил­на ак­ти­в­ност ка­то ця­ло по­ка­за ви­пу­с­кът на III клас /III а клас – кл. ръ­ко­во­ди­тел С. Стой­ко­ва, III в клас – кл. ръ­ко­во­ди­тел М. До­ма­но­ва, III г клас – кл. ръ­ко­во­ди­тел В. Та­с­ко­ва/.

За по­ре­ден път бо­те­в­с­ка­та об­щ­ност по­ка­за ка­к­во оз­на­ча­ва да по­ма­гаш, да си до­бър, без да оча­к­ваш ни­що в за­мя­на, из­ра­зя­вай­ки съ­п­ри­ча­с­т­ност към до­б­ро­то де­ло на Отец Иван! Ор­га­ни­за­то­ри­те на бла­го­т­во­ри­тел­на­та ак­ция из­ра­зя­ват сво­я­та ог­ром­на бла­го­дар­ност към уче­ни­ци­те и ро­ди­те­ли­те от I ОУ „Хри­с­то Бо­тев” – да­ри­те­ли в кам­па­ни­я­та. Пре­д­с­тои ме­дий­но от­ра­зя­ва­не на бла­го­т­во­ри­тел­но­то де­ло – раз­ши­рен ре­пор­таж, в кой­то ще уча­с­т­ват бо­те­в­с­ки въз­пи­та­ни­ци.

Га­ли­на Стан­че­ва, гла­вен учи­тел по БЕЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *