Подписка за детска площадка в кв. Въбел

Мла­ди май­ки от кв. Въ­бел ини­ци­и­ра­ха по­д­пи­с­ка за из­г­ра­ж­да­не на де­т­с­ка пло­ща­д­ка. На­чи­на­ни­е­то стар­ти­ра на 1 но­ем­в­ри – Де­ня на бу­ди­те­ли, ко­га­то ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет от мла­ди май­ки за­по­ч­на та­зи по­д­пи­с­ка.

14925248_1152139274873066_6612685747285116567_n

От го­ди­ни ме­с­т­ни­те хо­ра по­с­та­вят въ­п­ро­са да се съ­з­да­де та­ко­ва бе­зо­па­с­но мя­с­то за иг­ра на те­х­ни­те де­ца и вну­ци. Мно­го се на­дя­ват, че то­зи про­ект ще се ре­а­ли­зи­ра в бли­з­ки­те ме­се­ци. По­д­пи­си се съ­би­рат във вси­ч­ки тър­го­в­с­ки обе­к­ти, в квар­та­ла, в чи­та­ли­ще­то и от съ­к­вар­тал­ци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *