ОБНОВЯВАТ УЛИЦА “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

За­по­ч­на ре­но­ви­ра­не­то на тро­то­ар­но­то про­с­т­ран­с­т­во на ул. „П. Р. Сла­вей­ков”, ко­е­то на­ла­га и  про­мя­на на дви­же­ни­е­то. То ста­ва ед­но­по­со­ч­но от кръ­с­то­ви­ще­то на ул. „Ан­тим I” до кръ­с­то­ви­ще­то на ул. „Ку­б­рат”.

dsc03647_mini

Ог­ра­ни­че­ни­е­то ще дей­с­т­ва от 7,30 до 17 ча­са по вре­ме на ре­мон­т­ни­те дей­но­с­ти, ко­и­то се оча­к­ва да про­дъл­жат бли­зо ме­сец. Пъ­т­но­то дви­же­ние в уча­с­тъ­ка е ре­гу­ли­ра­но с не­об­хо­ди­ми­те пъ­т­ни зна­ци и за­г­ра­ж­де­ния.

Ре­мон­тът ще об­х­ва­не 166 ме­т­ра от ул. „П. Р. Сла­вей­ков”. Пре­д­ви­де­на е за­мя­на на ста­ра­та дър­ве­с­на ра­с­ти­тел­ност с но­ва. Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „Фло­ра” ще из­г­ра­ди нов тро­то­ар. Ще бъ­дат за­се­ти над 20 но­ви дър­ве­та, ко­и­то са по­д­хо­дя­щи за гра­д­с­ка сре­да и с вре­ме­то ня­ма да за­с­т­ра­ша­ват бе­зо­па­с­но­ст­та на гра­ж­да­ни­те и жи­ли­щ­ни­те сгра­ди. През 2017 г. ре­мон­тът ще про­дъл­жи и ще об­х­ва­не уча­с­тъ­ка до пло­щад „Сво­бо­да”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *