Нов филиал на образователните технологии

На 7-ми но­ем­в­ри се от­к­ри­ва тре­ти фи­ли­ал на шко­ла „Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии” в гр.Тър­го­ви­ще. Той ще се по­ме­ща­ва в би­з­нес-сгра­да­та до Дра­ма­ти­чен те­а­тър, тре­ти етаж, офис 17.

По то­зи по­вод раз­го­ва­ря­ме с г-жа Не­ли Бо­ля­ро­ва-ме­ни­джър на Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии в Тър­го­ви­ще.

– Го­с­по­жо Бо­ля­ро­ва,би­х­те ли пре­д­с­та­ви­ли на­ка­ра­т­ко пред на­ши­те чи­та­те­ли фир­ма Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии!

–  С удо­вол­с­т­вие!Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии е съ­з­да­де­на през 1990 г. в гр.Со­фия.Тя е ед­на от най-го­ле­ми­те ча­с­т­ни об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции ,ко­я­то има свои пре­д­с­та­ви­тел­с­т­ва във вси­ч­ки по-го­ле­ми гра­до­ве на стра­на­та.Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии има и две ча­с­т­ни учи­ли­ща в гр.Со­фия-Ос­но­в­но учи­ли­ще и Про­фи­ли­ра­на гим­на­зия.Пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во­то на фир­ма­та в гр.Тър­го­ви­ще е от­к­ри­то на 1 ок­том­в­ри  1999 г.Та­зи го­ди­на уче­б­ни­ят ни цен­тър на­вър­ш­ва пъл­но­ле­тие.Ние сме пър­ва­та ча­с­т­на об­ра­зо­ва­тел­на шко­ла,ко­я­то пре­ди 17 го­ди­ни пре­д­ло­жи в Тър­го­ви­ще въз­мо­ж­ност за до­пъл­ни­тел­ни сле­ду­чи­ли­щ­ни за­ни­ма­ния на уче­ни­ци­те по вси­ч­ки пре­д­ме­ти,ка­к­то и пър­ва­та ча­с­т­на за­ни­мал­ня за уче­ни­ци 1-4 кл. С гор­дост спо­де­лям с Ва­ши­те чи­та­те­ли,че над 90 % от на­ши­те  кли­ен­ти са до­ш­ли по пре­по­ръ­ка на свои по­з­на­ти,ко­и­то ве­че са по­л­з­ва­ли об­ра­зо­ва­тел­ни­те ни ус­лу­ги и са се убе­ди­ли в те­х­ни­те пре­дим­с­т­ва.На­ши­те въз­пи­та­ни­ци вся­ка го­ди­на по­с­ти­гат ед­ни от най-ви­со­ки­те ре­зул­та­ти на кан­ди­да­т­с­ту­ден­т­с­ки,зре­ло­с­т­ни из­пи­ти и вън­ш­но оце­ня­ва­не,за­во­ю­ват при­зо­ви ме­с­та на на­ци­о­нал­ни олим­пи­а­ди и съ­с­те­за­ния.

14199164_1174194929286342_524650965629712122_n

– От ка­к­ви об­ра­зо­ва­тел­ни ус­лу­ги мо­гат да се въз­по­л­з­ват уче­ни­ци­те в Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии?

– Ние пре­д­ла­га­ме на на­ши­те кли­ен­ти раз­но­ро­д­ни об­ра­зо­ва­тел­ни ус­лу­ги:

– По­д­го­то­в­ка за кан­ди­да­т­с­ту­ден­т­с­ки из­пи­ти по вси­ч­ки пре­д­ме­ти;

– По­д­го­т­в­ка за Дър­жа­в­ни зре­ло­с­т­ни из­пи­ти по вси­ч­ки пре­д­ме­ти;

– По­д­го­то­в­ка за на­ци­о­нал­но вън­ш­но оце­ня­ва­не в 7 клас;

– За­ни­мал­ни за уче­ни­ци 1-5 клас;

– По­д­дър­жа­що ни­во и на­д­г­ра­ж­да­не на зна­ния  по вси­ч­ки пре­д­ме­ти за уче­ни­ци 5-12 кл.;

– По­д­го­то­в­ка за ме­ж­ду­на­ро­д­ни сер­ти­фи­ка­ти по чужд език,за ме­ж­ду­на­ро­ден сер­ти­фи­кат по би­з­не­с­ком­пе­тен­ции EBCL и за ме­ж­ду­на­ро­ден сер­ти­фи­кат по ко­му­ни­ка­ти­в­ни уме­ния PBS;

– Чу­ж­до­е­зи­ко­во обу­че­ние за уче­ни­ци и въз­ра­с­т­ни.

– Г-жо Бо­ля­ро­ва, сил­ни­ят ин­те­рес към шко­ла­та и си­с­те­ма­та  на обу­че­ние до­ве­де до от­к­ри­ва­не­то на  тре­ти цен­тър на шко­ла­та Ви в гра­да. Още по­ве­че, че са­мо пре­ди ме­сец пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во­то на Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии в Тър­го­ви­ще за­по­ч­на сво­я­та 18-та го­ди­на-на­вър­ши­х­те пъл­но­ле­тие! От по­зи­ци­я­та на ед­на от най-го­ле­ми­те ча­с­т­ни об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в Бъл­га­рия, ка­к­ва е ми­си­я­та на шко­ла­та, г-жо Бо­ля­ро­ва?

-Ми­си­я­та на на­ша­та шко­ла е да да­дем ус­пе­шен старт на мла­ди­те хо­ра в жи­во­та, да им по­ма­га­ме да бъ­дат ус­пе­ш­ни.Пре­д­ла­га­ме на уче­ни­ци­те ед­на ка­че­с­т­ве­на си­с­те­ма  на по­д­го­то­в­ка, до­ка­за­ла се във вре­ме­то…

-На пра­к­ти­ка как се ре­а­ли­зи­ра то­ва?

– Пре­дим­с­т­ва­та на на­ша­та си­с­те­ма са:

– Ра­бо­та в мал­ки гру­пи / при мно­го до­б­ри ус­ло­вия/ до 6 уче­ни­ци при  обу­че­ние за кан­ди­да­т­с­ту­ден­т­с­ки и зре­ло­с­т­ни из­пи­ти,по­д­дър­жа­не и на­д­г­ра­ж­да­не на зна­ни­я­та и до 10 уче­ни­ци в за­ни­мал­ни­те ни 1-5 клас. То­ва га­ран­ти­ра ин­ди­ви­ду­а­лен по­д­ход и от­но­ше­ние към все­ки обу­ча­ван;

–  Ав­тор­с­ка уче­б­на си­с­те­ма,ко­я­то съ­дър­жа ав­тор­с­ки уче­б­ни ма­те­ри­а­ли,web ба­зи­ра­ни про­ду­к­ти и те­х­ни­ка на уче­не, га­ран­ти­ра­ща ос­ми­с­ля­не и трай­ност на зна­ни­я­та;

– Спе­ци­ал­на мо­ти­ва­ци­он­на про­г­ра­ма,ко­я­то спо­ма­га за из­г­ра­ж­да­не на пра­вил­ни на­ви­ци  за уче­не;

– Оче­ви­д­но, „Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии” е шко­ла на ам­би­ци­о­з­ни­те, шко­ла с тра­ди­ции, с до­ка­зан про­фе­си­о­на­ли­зъм и ви­со­ки ре­зул­та­ти. Ка­то ог­ла­вя­ва­ща та­зи пре­с­ти­ж­на об­ра­зо­ва­тел­на стру­к­ту­ра, Ва­ше­то об­ръ­ще­ние към вси­ч­ки, свър­за­ни с та­зи ин­с­ти­ту­ция, г-жо Бо­ля­ро­ва?

– Бла­го­да­ря на вси­ч­ки на­ши кли­ен­ти за до­ве­ри­е­то към „Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии” през вси­ч­ки­те те­зи го­ди­ни. За нас е ог­ром­на от­го­вор­ност да бъ­дем те­х­ни пре­по­да­ва­те­ли и мен­то­ри и да оп­ра­в­да­ем гла­су­ва­но­то до­ве­рие. Те­х­ни­ят ус­пех е на­ша ми­сия!

– По­же­ла­ва­ме ус­пех на но­вия, тре­ти по­ре­ден фи­ли­ал на об­ра­зо­ва­тел­ния цен­тър, кой­то Вие ог­ла­вя­ва­те! Не­ка се мно­жат кли­ен­ти­те Ви, те­х­ни­те ус­пе­хи! На до­бър час!

– Бла­го­да­ря от име­то на це­лия ам­би­ци­о­зен екип на Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии-Тър­го­ви­ще!

Ин­тер­вю на ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *