Корнелия Нинова в Търговище: Ударил е часът да спасяваме Отечеството

Пре­д­се­да­те­лят на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва по­се­ти Тър­го­ви­ще. За­е­д­но с чле­но­ве­те на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на пар­ти­я­та Ве­се­ла Ле­че­ва и Ва­ле­ри Жа­б­ля­нов се сре­щ­на­ха с тър­го­ви­щен­ци в за­ла­та на Чи­та­ли­ще „На­пре­дък – 1864″.

SONY DSC

Пре­ди­з­бор­на­та сре­ша за­по­ч­на с му­зи­кал­ни и тан­цо­ви из­пъл­не­ния на де­ца от съ­с­та­ви­те на чи­та­ли­ще­то, след ко­е­то го­с­ти­те на сре­ща­та има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да за­да­ват въ­п­ро­си на Кор­не­лия Ни­но­ва и еки­па й.

SONY DSC

„На 6 но­ем­в­ри да из­бе­рем про­мя­на­та, да из­бе­рем най-до­с­той­ния пре­зи­дент за по­с­ле­д­ни­те 27 го­ди­ни- ген. Ру­мен Ра­дев”, апе­ли­ра от сце­на­та об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на БСП Явор Ку­юм­джи­ев.

SONY DSC

„Един­с­т­ве­но ген. Ру­мен Ра­дев е раз­ли­чен от вси­ч­ки дру­ги кан­ди­да­ти за пре­зи­дент. Той ни­ко­га не се е до­ко­с­к­вал до кор­по­ра­ти­в­ни ин­те­ре­си, до сдел­ки, при­ва­ти­за­ции, кон­це­сии. Имал е че­ст­та и до­с­тойн­с­т­во­то да слу­жи на Оте­че­с­т­во­то си. Та­ка ще про­дъл­жи и за­на­пред ка­то дър­жа­вен гла­ва”, ка­те­го­ри­чен бе пре­д­се­да­те­лят на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва.

SONY DSC

Тя го­во­ри още по те­ма­та за ре­фе­рен­ду­ма, бе­жан­ци­те, ико­но­ми­ка­та, здра­ве­о­па­з­ва­не­то, об­ра­зо­ва­ни­е­то и ак­ту­ал­на­та по­ли­ти­че­с­ка об­с­та­но­в­ка.

SONY DSC

„Уда­рил е ча­сът да спа­ся­ва­ме Оте­че­с­т­во­то. Ви­ж­да­те, че и във вън­ш­на­та по­ли­ти­ка, и във въ­т­ре­шен план, е ка­та­с­т­ро­фа. Уда­рил е ча­сът за про­мя­на, не­ка я на­п­ра­вим за­е­д­но ка­то по­д­к­ре­пим ген. Ру­мен Ра­дев и Или­я­на Йо­то­ва.

SONY DSC

Ис­ка­ме про­мя­на, за да има­ме пре­зи­дент, кой­то ще ни вър­не до­с­тойн­с­т­во­то ка­то на­ция, кой­то ще ни вър­не ав­то­ри­те­та ка­то дър­жа­ва на­вън, кой­то мо­же да ка­з­ва „Не”, ко­га­то е за­се­г­нат ин­те­ре­сът на Бъл­га­рия. За та­къв чо­век тър­сим ва­ша­та по­д­к­ре­па. Не­ка с та­зи двой­ка да тръ­г­нем на­пред с по­бе­да и не за­ра­ди тях, два­ма­та, не до­ри и за­ра­ди нас, а за до­б­ро­то на Бъл­га­рия”, ка­за пред тър­го­ви­щен­ци Кор­не­лия Ни­но­ва.

SONY DSC

Текст и снимки: Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *