ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА НА ПП ГЕРБ?

Вен­ка Сто­я­но­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ:

snimka_d-r-stoianova

Тря­б­ва да про­дъл­жим по то­зи път на ста­бил­ност, по кой­то вър­вим днес.

Уве­ре­на съм, че в та­зи по­со­ка ще ра­бо­ти пре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка на ГЕРБ – Це­ц­ка Ца­че­ва и Пла­мен Ма­ну­шев.  Го­с­по­жа Це­ц­ка Ца­че­ва е оли­це­т­во­ре­ние на про­фе­си­о­на­ли­з­ма и от­го­вор­но­ст­та в уп­ра­в­ле­ни­е­то.  Тя е же­на, ко­я­то при­те­жа­ва ви­со­ки по­ли­ти­че­с­ки и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни уме­ния, съ­че­та­ни с дъл­бо­ки чо­ве­ш­ки, жен­с­ки и жи­тей­с­ки цен­но­с­ти. При­те­жа­ва не­из­чер­па­ем дух,  енер­гия и то­ле­ран­т­ност, от­ли­ч­на юри­ди­че­с­ка по­д­го­то­в­ка, бо­гат опит в ме­ж­ду­на­ро­д­ни и ме­ж­ду­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни кон­та­к­ти, с ко­и­то ве­че два ман­да­та съ­у­мя­ва да ръ­ко­во­ди пар­ла­мент с до­ми­ни­ра­що мъ­ж­ко уча­с­тие. Го­с­по­жа Ца­че­ва е един ис­тин­с­ки ли­дер и бо­ец, кой­то през ця­ла­та си по­ли­ти­че­с­ка ка­ри­е­ра се е ръ­ко­во­дил един­с­т­ве­но от ин­те­ре­си­те на гра­ж­да­ни­те и е за­щи­та­вал бъл­гар­с­ки­те де­мо­к­ра­ти­ч­ни цен­но­с­ти.

ПП ГЕРБ из­б­ра, ка­то кан­ди­дат за ви­це­п­ре­зи­дент, до нея да за­с­та­не един чо­век с бе­зу­кор­на про­фе­си­о­нал­на ка­ри­е­ра в ар­ми­я­та – ви­це­а­д­ми­рал Пла­мен Ма­ну­шев. Пре­ми­на­вай­ки през вси­ч­ки за­дъл­жи­тел­ни ни­ва на во­ен­на­та йе­рар­хия, ви­це­а­д­ми­рал Ма­ну­шев до­с­ти­га до най-ви­со­ки­те ни­ва – гла­в­но­ко­ман­д­ващ на  Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли и зам.-на­чал­ник на от­б­ра­на­та на Бъл­га­рия.

С до­пъл­ни­тел­ния ме­ж­ду­на­ро­ден опит – в ди­п­ло­ма­ти­че­с­ка­та ра­бо­та и НА­ТО, ка­к­то и в из­пъл­ни­тел­на­та власт и в пар­ла­мен­та, ка­то ви­це­п­ре­зи­дент то­зи до­с­то­ен бъл­га­рин е в съ­с­то­я­ние да от­с­то­я­ва ин­те­ре­си­те на Бъл­га­рия. С пре­зи­дент Це­ц­ка Ца­че­ва стра­на­та ни ще про­дъл­жи по пъ­тя на раз­ви­ти­е­то. Зато­ва, на 6 но­ем­в­ри тря­б­ва да гла­су­ва­ме ра­зум­но, за­що­то има­ме ну­ж­да от сил­на из­пъл­ни­тел­на власт, ко­я­то да по­д­к­ре­пя ме­с­т­но­то уп­ра­в­ле­ние и да ра­бо­ти в ин­те­рес на бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни.

Д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, кмет на Община Търговище:

ddimitrov

Кой е най-при­ем­ли­ви­ят кан­ди­дат за пре­зи­дент ще ре­шат хо­ра­та. Раз­де­ли­тел­на­та ли­ния е да­ли ис­кат пре­д­с­ро­ч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри и шест ме­се­ца не­с­та­бил­ност в дър­жа­ва­та или не.

Не­ка все­ки сам ре­ши. Це­ц­ка Ца­че­ва и ви­це­а­д­ми­рал Пла­мен Ма­ну­шев га­ран­ти­рат ста­бил­ност и то­ле­ран­т­ност. Те ве­че са до­ка­за­ли, че ра­бо­тят в ин­те­рес на об­ще­с­т­во­то и за спо­кой­с­т­вие за хо­ра­та и де­ца­та ни.

С тях ни оча­к­ва ръст на БВП, ико­но­ми­ка­та и за­п­ла­ти­те. Но­мер 17 е пра­вил­ни­ят из­бор за все­ки!

Невена Станимирова, общински

съветник:

a_s

По­д­к­ре­пям кан­ди­да­ти­те на ПП Герб , за­що­то:

Вяр­вам в ре­зул­та­ти­те, а не в обе­ща­ни­я­та -то­ва е при­чи­на­та да из­бе­ра пре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка Ца­че­ва- Ма­ну­шев. Вяр­вам в Про­а­т­лан­ти­че­с­ко­то раз­ви­тие на Бъл­га­рия и в си­ла­та на от­бор­на­та иг­ра.

Ис­кам ста­бил­на и си­гур­на дър­жа­ва, ко­я­то ще оси­гу­ри бъ­де­ще на де­те­то ми в Бъл­га­рия!

Д-р Ни­ко­ла На­й­де­нов, старейшини Герб:

p_n

За­що­то ка­то вси­ч­ки оби­к­но­ве­ни хо­ра ис­ка­ме най-оби­к­но­ве­ни не­ща: да жи­ве­ем спо­кой­но, без из­ли­ш­но про­ти­во­по­с­та­вя­не, с до­с­той­но за­чи­та­не на тру­да ни, с ува­же­ние към здра­в­ни­те ни про­б­ле­ми . Де­ца­та ни да по­лу­ча­ват не­фор­мал­но об­ра­зова­ние, те­ку­щи­те ни гра­ж­дан­с­ки про­б­ле­ми да бъ­дат ре­ша­ва­ни от не­ко­рум­пи­ра­ни ад­ми­ни­с­т­ра­то­ри. Да пъ­ту­ва­ме по пъ­ти­ща без ду­п­ки, по пъ­ти­ща ка­к­ви­то има в Ев­ро­па и кол­ко­то е въ­мо­ж­но,жи­во­тът ни да ста­ва по-бли­зък до то­зи, за кой­то се­га си ме­ч­та­ем.

Спо­ред мен, те­зи оби­к­но­ве­ни жи­тей­с­ки же­ла­ния ще бъ­дат по­с­ти­г­на­ти най-бър­зо и с ле­ко­та от кан­ди­дат-пре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка, зад ко­я­то стои ед­на пар­тия,ко­я­то из­ра­с­т­на пред очи­те ми,ко­я­то ха­ре­са­ха и по­д­к­ре­пят мно­го бъл­га­ри. Кан­ди­дат-пре­зи­ден­т­с­ка­та двой­ка на ГЕРБ Це­ц­ка Ца­че­ва и ви­це­а­д­ми­рал Ма­ну­шев знае и е по­ка­за­ла на пра­к­ти­ка, че са обу­че­ни да бъ­дат от­го­вор­ни за сво­и­те ре­ше­ния и дей­с­т­вия пред хо­ра­та и из­би­ра­те­ли­те си. Си­гу­рен съм, че имен­но те ще за­па­зят дър­жа­ва­та, на ко­я­то слу­жат и дър­жа­в­но­ст­та в не­й­ни­те ин­с­ти­ту­ции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *