ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА НА ПП ГЕРБ?

Вен­ка Сто­я­но­ва, на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ:

snimka_d-r-stoianova

Тря­б­ва да про­дъл­жим по то­зи път на ста­бил­ност, по кой­то вър­вим днес.

Продължете да четете ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА НА ПП ГЕРБ?

Корнелия Нинова в Търговище: Ударил е часът да спасяваме Отечеството

Пре­д­се­да­те­лят на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва по­се­ти Тър­го­ви­ще. За­е­д­но с чле­но­ве­те на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на пар­ти­я­та Ве­се­ла Ле­че­ва и Ва­ле­ри Жа­б­ля­нов се сре­щ­на­ха с тър­го­ви­щен­ци в за­ла­та на Чи­та­ли­ще „На­пре­дък – 1864″.

Продължете да четете Корнелия Нинова в Търговище: Ударил е часът да спасяваме Отечеството

Избираме петия президент

В не­де­ля ще се съ­с­то­ят из­бо­ри­ за пе­ти пре­зи­дент на Бъл­га­рия. Ка­к­ва е го­то­в­но­ст­та за то­зи ва­жен ден, как вър­ви по­д­го­то­в­ка­та за не­го, има ли на­ру­ше­ния до то­зи мо­мент – въ­п­ро­си, ко­и­то за­да­до­х­ме на Гер­га­на Цо­не­ва, пре­д­се­да­тел на Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия в Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете Избираме петия президент

Подписка за детска площадка в кв. Въбел

Мла­ди май­ки от кв. Въ­бел ини­ци­и­ра­ха по­д­пи­с­ка за из­г­ра­ж­да­не на де­т­с­ка пло­ща­д­ка. На­чи­на­ни­е­то стар­ти­ра на 1 но­ем­в­ри – Де­ня на бу­ди­те­ли, ко­га­то ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет от мла­ди май­ки за­по­ч­на та­зи по­д­пи­с­ка.

Продължете да четете Подписка за детска площадка в кв. Въбел

Нов филиал на образователните технологии

На 7-ми но­ем­в­ри се от­к­ри­ва тре­ти фи­ли­ал на шко­ла „Об­ра­зо­ва­тел­ни те­х­но­ло­гии” в гр.Тър­го­ви­ще. Той ще се по­ме­ща­ва в би­з­нес-сгра­да­та до Дра­ма­ти­чен те­а­тър, тре­ти етаж, офис 17.

Продължете да четете Нов филиал на образователните технологии

ОБНОВЯВАТ УЛИЦА “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

За­по­ч­на ре­но­ви­ра­не­то на тро­то­ар­но­то про­с­т­ран­с­т­во на ул. „П. Р. Сла­вей­ков”, ко­е­то на­ла­га и  про­мя­на на дви­же­ни­е­то. То ста­ва ед­но­по­со­ч­но от кръ­с­то­ви­ще­то на ул. „Ан­тим I” до кръ­с­то­ви­ще­то на ул. „Ку­б­рат”.

Продължете да четете ОБНОВЯВАТ УЛИЦА “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

Пет робота влязоха в библиотеката

С по­ре­ди­ца от без­п­ла­т­ни се­ми­на­ри за ра­бо­та с ро­бо­та Финч (finch roborts) про­ве­де­ни от 15 до 23 ок­том­в­ри 2016 г., бъл­гар­с­ки­те би­б­ли­о­те­ки се при­съ­е­ди­ня­ват към ини­ци­а­ти­ви­те, ор­га­ни­зи­ра­ни по вре­ме на Ев­ро­пей­с­ка­та се­д­ми­ца на про­г­ра­ми­ра­не­то (Europe Code Week).

Продължете да четете Пет робота влязоха в библиотеката

Община Търговище създава публичен регистър

Електронен публичен регистър на общинските детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие ще създаде Община Търговище.

Продължете да четете Община Търговище създава публичен регистър