“Мисионис пее и танцува”

Кме­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров от­к­ри Пър­вия на­ци­о­на­лен де­т­с­ко-юно­ше­с­ки фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Ми­си­о­нис пее и тан­цу­ва”.

Той се про­ве­ж­да в Мла­де­ж­кия дом, а Об­щи­на Тър­го­ви­ще е съ­ор­га­ни­за­тор на про­я­ва­та, съ­б­ра­ла в гра­да ни над 400 де­ца и юно­ши от раз­ли­ч­ни кра­и­ща на Бъл­га­рия. Д-р Ди­ми­т­ров бла­го­да­ри на ини­ци­а­то­ри­те на фе­с­ти­ва­ла – клуб „Джу­ма­лий­ци”, след ко­е­то по­же­ла на уча­с­т­ни­ци­те да ува­жа­ват тра­ди­ци­и­те, кул­ту­ра­та и цен­но­с­ти­те на бъл­га­ри­те. По­с­ле­д­ва во­до­с­вет, от­с­лу­жен от ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов, и стар­ти­ра­не на кон­кур­с­на­та про­г­ра­ма при най-мал­ки­те – въз­пи­та­ни­ци­те на де­т­с­ки­те гра­ди­ни. Сред го­с­ти­те на от­к­ри­ва­не­то бя­ха още пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет Ха­ти­дже Али­е­ва и за­ме­с­т­ник-кме­тът Еми­не Яку­бо­ва. Кон­кур­сът  за­вър­ши с га­ла-кон­церт и на­г­ра­ж­да­ва­не на пло­щад „Сво­бо­да” в Тър­го­ви­ще.

Сн.:Търговище отвисоко

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *