АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Млади хора от три държави с общ проект

Тър­го­ви­ще е до­ма­кин на ме­ж­ду­на­ро­ден уче­ни­че­с­ки об­мен. Уче­ни­ци и сту­ден­ти от те­х­ни­че­с­кия ин­с­ти­тут „Пен­та­су­г­лия” от Ита­лия и ин­с­ти­ту­та „Льо­мо­ние” от Фран­ция го­с­ту­ват на Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”.

img_20161011_114644

Три­те учи­ли­ща ра­бо­тят по общ про­ект – „E-day car – еле­к­т­ро­мо­би­лът на бъ­де­ще­то” по про­г­ра­ма Ера­зъм и ве­че две го­ди­ни про­дъл­жа­ват да раз­ви­ват иде­и­те и опи­та си на пра­к­ти­че­с­ко ни­во.

Спе­ци­ал­но в про­г­ра­ма­та на го­с­ти­те от Фран­ция и Ита­лия бе за­ло­же­на сре­ща с ръ­ко­во­д­с­т­во­то на фир­ма „Зе­нон”.

img_20161011_111313

Фир­ма­та е ко­ре­к­тен пар­т­ньор на ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” в пра­к­ти­че­с­ко­то обу­че­ние на мла­ди­те ка­д­ри. Ди­ре­к­то­ри­те на учи­ли­ща­та от Ита­лия и Фран­ция ос­та­на­ха сил­но впе­ча­т­ле­ни от дей­но­ст­та на за­во­да и са­ми­ят на­чин на ра­бо­та в не­го. В на­ча­ло­то на офи­ци­ал­но­то по­се­ще­ние, го­с­ти­те от Ита­лия и Фран­ция има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да про­с­ле­дят ус­пе­хи­те, ис­то­ри­я­та  и  про­е­к­ти­те на фир­ма „Зе­нон” в по­д­го­т­ве­на за слу­чая пре­зен­та­ция.

img_20161011_120912

Го­с­ти­те раз­г­ле­да­ха об­с­той­но за­во­да на „Зе­нон” в Тър­го­ви­ще, не­го­ви­те от­де­ли и зве­на, а мал­ко пре­ди то­ва пък уче­ни­ци от три­те учи­ли­ща има­ха пра­к­ти­че­с­ки за­ни­ма­ния там. „Те­о­ри­я­та без пра­к­ти­ка­та е ни­що. Ние ви­на­ги сме има­ли ду­ал­но обу­че­ние, но се­га е до­ш­ло вре­ме то да бъ­де въз­ро­де­но, а мно­го от за­па­д­ни­те дър­жа­ви са се учи­ли от нас.

img_20161011_111809

Ва­ж­но е уче­ни­ци­те и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва да раз­бе­рат по­л­зи­те от то­зи на­чин на обу­че­ние, тъй ка­то фир­ми­те ве­че за­по­ч­на­ха да про­я­вя­ват ин­те­рес в та­зи на­со­ка”, спо­де­ли за „Зна­ме” ди­ре­к­то­рът на ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” Ни­ко­лай Ни­ко­лов.

Той бла­го­да­ри на фир­ма „Зе­нон” за по­л­зо­т­вор­на­та ра­бо­та през го­ди­ни­те, тъй ка­то с пра­к­ти­че­с­ки­те за­ни­ма­ния на уче­ни­ци­те те ста­ват ре­ал­ни уча­с­т­ни­ци в про­из­во­д­с­т­ве­ния про­цес и при за­вър­ш­ва­не на сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние ще бъ­дат тър­се­ни от ра­бо­то­да­те­ли­те ка­то спе­ци­а­ли­с­ти.

img_20161011_122608

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­ре­к­тор на „Зе­нон” в Тър­го­ви­ще Гюл­джан Ах­ме­до­ва пък раз­ка­за, че уче­ни­ци­те от Фран­ция и Ита­лия ос­та­на­ли впе­ча­т­ле­ни от пра­к­ти­ка­та във фир­ма­та, от са­мия про­цес на обу­че­ние на уче­ни­ци­те и от то­ва ка­к­во то­ч­но се про­из­ве­ж­да ка­то го­тов про­дукт.

Пред тър­го­ви­щен­ци бе пре­д­с­та­вен и ав­то­мо­би­лът на бъ­де­ще­то „Ре­но Зои”, чи­я­то ин­с­та­ла­ция е на­п­ра­ве­на имен­но в за­во­да в Тър­го­ви­ще.

В края на офи­ци­ал­на­та сре­ща слу­жи­те­ли­те на „Зе­нон” съ­що ус­пя­ха да се по­во­зят в Еле­к­т­ро­мо­би­ла.

А ос­вен с те­о­ре­ти­ч­ни и пра­к­ти­че­с­ки уче­б­ни за­ни­ма­ния го­с­ти­те от Фран­ция и Ита­лия имат въз­мо­ж­но­ст­та да се за­по­з­на­ят и с кул­тур­ни­те осо­бе­но­с­ти на Тър­го­ви­ще.

Текст и снимки: Си­мо­на АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *