ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

Как един млад чо­век се раз­ви­ва в Тър­го­ви­ще? По­з­во­ля­ва ли мал­ки­ят град го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти? Ко­га ин­ве­с­ти­ци­и­те в ино­ва­ци­и­те се въз­в­ръ­щат? И ка­к­во пре­д­ла­га све­тът на ино­ва­ци­и­те и но­ви­те те­х­но­ло­гии?

За вси­ч­ко то­ва си по­го­во­ри­х­ме с Ко­льо Ст. Ко­лев. Той е млад чо­век, но жи­вее, ра­бо­ти и се раз­ви­ва в Тър­го­ви­ще. За­вър­шил е Пър­во СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, а след то­ва Ико­но­ми­че­с­ки уни­вер­си­тет – Вар­на, спе­ци­ал­ност „Фи­нан­си”. В мо­мен­та ра­бо­ти ка­то webmaster NRG News и Social Media Expert. А по­с­ле­д­ни­ят про­ект, с кой­то се за­ни­ма­ва, е сай­тът Тър­го­ви­ще­о­т­ви­со­ко.ею, а по­д­ро­б­но­с­ти за не­го че­те­те в сле­д­ва­щи­те ре­до­ве.

14572011_770279469780522_932874354_o

-Пра­виш за­с­не­ма­не с дрон, ка­к­ви са не­го­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти? Ка­к­во мо­жеш да пра­виш с не­го?

-Дрон е сил­но ка­за­но. Не­ка бъ­дем те­о­ре­ти­че­с­ки по-ко­ре­к­т­ни. Ус­т­рой­с­т­во­то се на­ри­ча ква­д­ро­ко­п­тер. Въз­мо­ж­но­с­ти? Пре­до­с­та­тъ­ч­но. Сним­ки от въз­ду­ха, ви­део за­с­не­ма­не от­ви­со­ко. Мо­гат да се за­пи­с­ват съ­би­тия – спор­т­ни, кул­тур­ни, об­ще­с­т­ве­ни. Кор­по­ра­ти­в­ни ре­к­лам­ни кли­по­ве съ­що са ат­ра­к­ти­в­ни идеи в съ­в­ре­ми­е­то на въз­ду­ш­на­та фо­то­г­ра­фия. Ис­ти­на­та е оба­че, че с та­зи ле­тя­ща ка­ме­ра мо­гат да се из­пъл­ня­ват и за­да­чи, свър­за­ни със зе­ме­де­лие и стро­и­тел­с­т­во. Мо­гат да се за­с­не­мат ва­ж­ни пло­щи на не­до­с­тъ­п­ни ме­с­та и да се пре­це­ня­ват те­ре­ни­те или по­се­ви­те. Ог­ра­ни­че­ни­я­та са в ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни­те ус­ло­вия, об­х­ва­та и вре­ме­то за по­лет. Да ре­чем, че ус­т­рой­с­т­во­то има въз­мо­ж­ност при до­б­ри ус­ло­вия на те­рен и вре­ме да се от­да­ле­чи на 2 км от то­ч­ка­та на из­ли­та­не. Но в гра­д­с­ки ус­ло­вия то­ва е по­ч­ти не­въз­мо­ж­но.

-Как до­й­де иде­я­та и ре­ше­ни­е­то да ин­ве­с­ти­раш в то­ва?

14585660_770279419780527_341960117_o

– Ко­га­то го­во­рим за би­з­нес и ин­ве­с­ти­ция ви­на­ги съм се въз­му­ща­вал на хо­ра­та, ко­и­то ви­ж­дат, че ба­ни­чар­ни­ца­та на Пе­шо из­кар­ва до­б­ри па­ри и след ме­сец ви­ж­даш още 10 та­ки­ва и вси­ч­ки­те в не­го­вия ра­йон. Мно­го по-до­б­ре и по-об­ми­с­ле­но би би­ло, ако те­зи 10 ду­ши до­пъл­ва­ха про­ду­к­ти­те и ус­лу­ги­те, ко­и­то ба­ни­чар­ни­ца­та пре­д­ла­га – на­при­мер го­с­тил­ни­ца за обяд, ре­с­то­рант… Не­ща, ко­и­то ще си бъ­дат вза­и­мо­до­пъл­ва­щи. Тър­го­ви­ще мо­же да е ма­лък град, но раз­по­ла­га с до­с­та­тъ­ч­но го­лям брой и при то­ва до­с­та­тъ­ч­но ка­че­с­т­ве­ни фо­то­г­ра­фи и опе­ра­то­ри. За­то­ва ис­ках да пра­вя не­що по-раз­ли­ч­но. Ис­ках да из­бя­гам от кли­ше­то и да съ­з­дам ал­тер­на­ти­ва и друг ъгъл. Тър­го­ви­ще не е ло­шо мя­с­то. На Тър­го­ви­ще му тря­б­ва мал­ко цвят и свеж въз­дух, за да бъ­де при­ем­ли­во мя­с­то за жи­вот. Мо­ят, на­ши­ят град има без­б­рой про­б­ле­ми пред се­бе си, но ако се вко­п­чим един­с­т­ве­но в кон­с­та­ти­ра­не­то им и ну­ле­ва­та ре­а­к­ция след то­ва ще из­гу­бим вре­ме­то си, а и то­ва на об­ще­с­т­во­то.  До го­ля­ма сте­пен ис­то­ри­че­с­ки­те въз­с­та­но­в­ки изи­г­ра­ха ва­ж­на ро­ля в мо­ти­ва­ци­я­та ми да се за­х­ва­на с то­ва. Тук е мя­с­то­то да из­ка­жа въз­хи­ще­ни­е­то си от ПК “Въз­ра­ж­да­не” и изо­б­що НД “Тра­ди­ция” със вси­ч­ки­те си ре­ги­о­нал­ни кло­но­ве, за то­ва ко­е­то пра­вят. Мо­же би се се­щаш за вси­ч­ки­те оне­зи ис­то­ри­че­с­ки фил­ми, в ко­и­то две ар­мии са раз­по­ло­же­ни на два­та хъл­ма на те­ре­на, къ­де­то след ми­ну­ти ще по­с­ле­д­ва сеч. Миг пре­ди то­ва во­да­чът на вся­ка от две­те ар­мии из­ли­за, про­из­на­ся оно­ва на­дъ­х­ва­що вой­с­ка­та сло­во, ко­е­то ка­ра кръ­в­та ти да ки­пи и за­по­ч­ва ми­на­ва­не­то му през все­ки един от пър­ва­та ли­ния и оно­ва вди­га­що ад­ре­на­ли­на оте­к­ва­не на сто­ма­на в сто­ма­на… ей тоя мо­мент на “на­дъ­х­ва­не” на вой­с­ка­та ви­на­ги съм си го пре­д­с­та­вял как ква­д­ро­ко­п­те­рът про­с­ле­дя­ва от­ви­со­ко, без да се на­ла­га да се по­л­з­ват про­фе­си­о­нал­ни ки­но-кра­но­ве. От то­зи ка­дър тръ­г­на ця­ла­та идея за фо­то­г­ра­фи­я­та и ви­део за­с­не­ма­не­то от­ви­со­ко.

14614448_770279386447197_914044186_o

-Тру­д­но ли се уп­ра­в­ля­ва? Кол­ко вре­ме ти тря­б­ва­ше да се на­у­чиш?

-Кол­ко­то и да е кли­ши­ра­но вси­ч­ко но­во е тру­д­но. Най-мал­ко­то за­що­то е не­по­з­на­то. Ку­пих го без да съм хва­щал джой­с­тик, без да съм пра­вил по­лет на ня­кой фо­то-фо­рум. Око­ло го­ди­на съ­би­рах сре­д­с­т­ва и мо­ти­ва­ция, бях из­чел и из­г­ле­дал ка­к­во ли не. Обо­жа­вам да се са­мо­о­б­ра­зо­вам. Ви­на­ги ся­дам и изя­ж­дам до по­с­ле­д­на­та за­пе­тай­ка ин­фор­ма­ци­я­та за оно­ва, ко­е­то пла­ни­рам да си ку­пя. Съ­що­то е ка­то да си тър­сиш те­ле­фон, ком­пю­тър, ла­п­топ или та­б­лет, ко­га­то зна­еш ка­къв е в бю­дже­тът ти и ис­каш да взе­меш оно­ва, ко­е­то от­го­ва­ря на по­т­ре­б­но­с­ти­те ти, а не на мо­да­та. Всъ­щ­ност тук ис­кам да апе­ли­рам към по­ве­че­то хо­ра, ко­и­то имат сла­бост към “ум­ни­те” джа­джи. Ко­га­то ре­ша­ва­те ка­к­во да си ку­пи­те из­хо­ж­дай­те от то­ва ка­к­во пла­ни­ра­те да пра­ви­те с не­го. Ще спе­с­ти­те мно­го па­ри, а и не­р­ви след то­ва. Да се на­у­ча да ле­тя? Хм. Мо­же би око­ло 10 по­ле­та. (1 ба­те­рия = 1 по­лет = 15 ми­ну­ти). В на­ча­ло­то из­по­л­з­вах без­лю­д­ни ме­с­та, за да на­у­ча дви­же­ни­я­та на ус­т­рой­с­т­во­то, а след то­ва за­по­ч­нах и да ги син­х­ро­ни­зи­рам с то­ва, ко­е­то ис­кам да за­с­не­ма.

-До то­зи мо­мент кои са най-впе­ча­т­ли­тел­ни­те ка­д­ри, ко­и­то си ус­пял да уло­виш с дро­на?

-Ка­к­то мо­жеш да пре­д­по­ло­жиш и са­ма, кол­ко­то по­ве­че опит при­до­би­ва чо­век, тол­ко­ва по-ху­ба­ви ста­ват и ка­д­ри­те. Ако съ­дя по броя ха­ре­с­ва­ния и спо­де­ля­ния мо­же би най-впе­ча­т­ля­ва­щи­те са цен­т­рал­ни­ят пло­щад, езе­ро­то на “Бо­ро­во око” и ед­на от по­с­ле­д­ни­те при­до­би­в­ки на гра­да – Гер­бът. Ето, той е ка­те­го­ри­ч­ни­ят при­мер, че има не­ща, ко­и­то без дрон тру­д­но ще ви­диш в ця­ло­с­т­ния им бля­сък. А из­вън Тър­го­ви­ще със си­гур­ност по­с­ле­д­ни­те сним­ки от Tall Ships ре­га­та­та във Вар­на са ми сред лю­би­ми­те. Но най-ди­с­ку­ти­ра­на ще ос­та­не фо­то­г­ра­фи­я­та на Кон­ни­ка, кой­то се из­ди­га на хъл­ма край Тър­го­ви­ще.

-Раз­ка­жи на на­ши­те чи­та­те­ли и за сай­та, ка­к­во пре­д­с­та­в­ля­ва той и с ка­к­ва идея тръ­г­ва да ра­бо­ти? Ли­ч­но твой ли е или имаш екип?

14585836_770279373113865_1876437113_o

-Сай­тът е още мал­ко от­ро­че на един пер­с­пе­к­ти­вен про­ект. Да­дох си сме­т­ка, че до­ка­то при­до­бия ну­ж­ни­те уме­ния за уп­ра­в­ле­ни­е­то на дро­на мо­га да за­по­ч­на със сним­ки на Тър­го­ви­ще от­ви­со­ко. Про­е­к­тът бе­ше ре­шен още пре­ди да за­ку­пя ус­т­рой­с­т­во­то. Мо­же би още през юни или юли. Са­мо си спом­ням, че де­ня в кой­то се връ­щах в гра­да с но­ва­та си при­до­би­в­ка ми пи­са мой скъп при­я­тел, че по те­ле­ви­зи­я­та пре­д­с­та­вят на­ци­о­на­лен про­ект със схо­д­но име. В на­ча­ло­то се стъ­пи­сах. Но в край­на сме­т­ка ло­кал­на­та при­на­д­ле­ж­ност на “Тър­го­ви­ще от­ви­со­ко” го ос­та­вя чист от съм­не­ния. На то­зи етап съм сам в из­ра­бо­т­ка­та, по­д­д­ръ­ж­ка­та и ре­а­ли­за­ци­я­та на сай­та. То­ва е дру­га­та ми страст, за ко­я­то след стар­та на сним­ки­те ос­та­ва все по-мал­ко вре­ме – Web, SEO (Search Engine Optimization), Social Media.

-Има ли въз­мо­ж­ност мла­ди хо­ра с идея да се раз­ви­ват в Тър­го­ви­ще и по-мал­ко да бя­гат в дру­ги­те гра­до­ве и в чу­ж­би­на?

-Сло­жен и из­к­лю­чи­тел­но не­въз­мо­жен за аб­со­лю­ти­зи­ра­не въ­п­рос. Са­ми­ят аз не­от­да­в­на ис­ках да аб­ди­ки­рам от от­го­вор­но­ст­та си на бъл­га­рин. Хо­ра­та на­пу­с­кат из­то­ще­ни от не­с­лу­ч­ва­не. От де­мо­ти­ва­ци­я­та на вре­ме­то и хо­ра­та, ко­и­то ни за­о­би­ка­лят че­с­то. Пъл­на лъ­жа е, че при­чи­ни­те са един­с­т­ве­но ико­но­ми­че­с­ки. Осо­бе­но в моя слу­чай бя­ха из­ця­ло со­ци­ал­но-де­мо­г­ра­ф­с­ки. Но то­ва са из­бо­ри­те, ко­и­то пра­вим и те ня­мат ни­що об­що с оне­зи хо­де­ния до ед­ни ур­ни с ед­ни бе­ли ли­с­то­ве и хи­к­со­ве по тях. Ре­ше­ни­я­та, ко­и­то взи­ма­ме днес, те обу­с­ла­вят на­ше­то мя­с­то и въз­мо­ж­ност ут­ре. Мо­жем да се за­к­лю­чим в аго­ни­я­та на со­б­с­т­ве­ния си свят и да про­пи­ле­ем все­ки един шанс, кой­то ни се от­к­ри­ва. Да спрем да се раз­ви­ва­ме обо­с­но­ва­вай­ки се, че тук ни­що не се слу­ч­ва и ни­кой не це­ни тру­да ни. Но изо­б­що не е то­ч­но та­ка. Аб­со­лю­ти­за­ци­я­та е най-гре­ш­ния ме­ха­ни­зъм за съ­з­да­ва­не на съ­би­ра­тел­но мне­ние.

Тър­го­ви­ще има бъ­де­ще, но за­ви­си от нас, от оби­к­но­ве­ни­те хо­ра. Ни­кой не е ка­зал, че ще бъ­де ле­с­но. Ни­кой не е ка­зал, че ще ста­не от пър­вия път. Ли­ч­но на мен то­ва е тре­тия ми про­ект, с кой­то се за­х­ва­щам и пак ня­ма га­ран­ция, че ще се слу­чи, ка­к­то си го пре­д­с­та­вям. Но ед­ва ли ня­ко­га ще спра да се опи­т­вам да пра­вя не­ща­та, по на­чи­на по кой­то ги раз­би­рам. И по­вяр­вай­те – в Тър­го­ви­ще по­тен­ци­а­ла е ог­ро­мен. Взе­ме­те за при­мер вси­ч­ки оне­зи са­мо­дей­ни съ­с­та­ви в ре­ги­о­на, ко­и­то про­из­ве­ж­дат те­ку­че­с­т­во към го­ле­ми­те гра­до­ве, за­що­то Тър­го­ви­ще към дне­ш­на да­та пре­д­ла­га из­к­лю­чи­тел­но ог­ра­че­ни въз­мо­ж­но­с­ти за раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ци­те в тях. От нас си за­ви­си да­ли ще за­пре­т­нем ръ­ка­ви и ще тър­сим мя­с­то­то си, или ще се ос­та­вим да бъ­дем сла­ме­на слам­ка по­де­та от вя­тъ­ра. Keep calm & Fly on! Keep dreaming!

Ин­тер­вю на Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *