ТЪРГОВИЩЕ – ГРАД НА ТОЛЕРАНТНОСТТА МЕЖДУ РЕЛИГИИ, ЕТНОСИ И КУЛТУРИ

Интервю на д-р Кър­джа­ли­ев, де­пу­тат от ДПС за
Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он

20160917_145016

– Д-р Кър­джа­ли­ев, Вие мно­го че­с­то се сре­ща­те с хо­ра­та от Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он. За ка­к­во най-че­с­то Ви тър­сят те, ка­к­ви про­б­ле­ми ре­ша­ва­те – знае се, че в сти­ла Ви е да ра­бо­ти­те по про­б­ле­ми­те на ре­ги­о­на още от пър­вия ден след из­бо­ри­те…

– За пар­ти­я­та, от ко­я­то съм из­б­ран ка­то на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел е ха­ра­к­тер­но то­ва, че вси­ч­ки со­че­ни за ес­те­с­т­ве­ни ли­де­ри по ме­с­та, са мно­го по­с­ле­до­ва­тел­ни към сим­па­ти­зан­ти­те и из­би­ра­те­ли­те си, с ан­га­жи­мен­ти и ме­ж­ду из­бо­ри­те. Ба­нал­но кли­ше и до­са­д­но по­ве­де­ние е то­ва, ко­е­то по­ве­че­то по­ли­ти­че­с­ки си­ли при­ла­гат пре­ди из­бо­ри – обе­ща­ния, ак­ти­в­ност, а след тях – ла­тен­тен пе­ри­од на па­си­в­ност до сле­д­ва­щи­те из­бо­ри. При­е­мам то­ва по­ве­де­ние ка­то оби­д­но за из­би­ра­те­ли­те, но и те, в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни, съ­що го осъ­з­на­ват. Да не по­д­це­ня­ва­ме Из­би­ра­те­ля ! Все­ки ман­дат е ци­къл със сле­д­ни­те ком­по­нен­ти: 1.Из­би­ра­те­лят пре­до­с­та­вя до­ве­ри­е­то си; 2.По­ли­ти­кът го тран­с­фор­ми­ра чрез вла­ст­та или опо­зи­ци­он­на дей­ност в оп­ре­де­ле­ни по­ли­ти­ки; 3.Ако те са ус­пе­ш­ни – из­би­ра­те­лят пре­до­с­та­вя още по – го­ля­мо до­ве­рие или об­ра­т­но­то…; 4.Или по – го­ля­ма власт и въз­мо­ж­но­с­ти, или по­м­ръ­к­ва­не на по­ли­ти­че­с­кия хо­ри­зонт на съ­о­т­ве­т­на­та пар­тия (при­ме­ри­те изо­бил­с­т­ват в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни…). На­к­ра­т­ко, в кон­те­к­с­та на въ­п­ро­са ви, аз и на­ши­ят екип в Тър­го­ви­ще за­ра­ди то­ва се стре­мим да спа­з­ва­ме два за­дъл­жи­тел­ни при­н­ци­па: 1. По­с­ле­до­ва­тел­ност, 2.Из­пъл­не­ни ан­га­жи­мен­ти и/или убе­ди­тел­но оп­ра­в­да­ние за не­с­вър­ше­ни­те. То­ва е най – ва­ж­на­та при­чи­на, до­ри в сре­ди­те на ДПС, да со­чат об­ла­с­т­на­та ни пар­тий­на стру­к­ту­ра за об­раз­цо­ва в стра­на­та.    От 2009 г. до­се­га през по­не­дел­ник (а пре­ди- вся­ка се­д­ми­ца) при мен ид­ват най – раз­ли­ч­ни хо­ра, при то­ва – не са­мо сим­па­ти­зан­ти на на­ша­та пар­тия. Те са сво­е­о­б­ра­зен ин­ди­ка­тор за про­б­ле­ми­те в на­шия ре­ги­он – чрез тях се ори­ен­ти­рам и опо­з­на­вам тен­ден­ци­и­те, пра­вя ана­ли­зи и из­во­ди за во­де­ни по­ли­ти­ки. Ня­кои от тях са по­ле­з­ни в дей­но­ст­та ми и са до­ри – из­хо­д­на то­ч­ка за въ­п­ро­си към ми­ни­с­т­ри (са­мо пре­ди 10 дни, на­при­мер – въ­п­ро­сът със спе­ци­а­ли­за­ци­я­та на мла­ди­те ле­ка­ри…) . Ако обо­б­щя въ­п­ро­си­те – те са в ня­кол­ко раз­де­ла: со­ци­ал­но – би­то­ви, вкл. здра­ве­о­па­з­ва­не (по­мощ за бол­ни, не­о­си­гу­ре­ни, тран­с­порт, ко­му­ни­ка­ция с из­ве­с­тен спе­ци­а­лист, про­б­ле­ми с раз­ли­ч­ни об­ще­с­т­ве­ни и пре­д­с­та­ви­тел­ни ин­с­ти­ту­ции и т.н.) и ор­га­ни­за­ци­он­но – ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни (пъ­ти­ща, чи­та­ли­ща, де­т­с­ки гра­ди­ни, че­ш­ми, ос­ве­т­ле­ние – осо­бе­но по се­ла­та, съ­с­то­я­ние на ре­ли­ги­о­з­ни хра­мо­ве – хри­с­ти­ян­с­ки, мю­сюл­ман­с­ки ). По – ма­лък дял са въ­п­ро­си­те , свър­за­ни с без­ра­бо­т­ни хо­ра – осо­бе­но мла­ди, а съ­що – осо­бе­но на­по­с­ле­дък – ам­би­ци­о­з­ни и пре­д­п­ри­ем­чи­ви ли­ца с идеи за би­з­нес ис­кат съ­дей­с­т­вие с ли­ч­ни кон­та­к­ти, с оп­ре­де­ле­ни фир­ми. Мол­би­те за по­мощ с бла­го­т­во­ри­тел­на цел са по­с­то­ян­ни – за сту­ден­ти, аби­тю­ри­ен­ти, кул­тур­ни ме­ро­п­ри­я­тия, му­зеи, мла­де­ж­ки и пен­си­о­нер­с­ки клу­бо­ве, пе­в­че­с­ки гру­пи, те­а­т­ри, де­т­с­ки съ­с­та­ви, по­е­ти, пи­са­те­ли, спор­ти­с­ти и про­чее…

-Как би­х­те от­к­ро­и­ли най-зна­чи­ми­те про­б­ле­ми на на­шия град и об­щи­на на то­зи етап и ка­к­во е Ва­ше­то ви­ж­да­не ка­то де­пу­тат за тя­х­но­то раз­ре­ша­ва­не?

-Все­ки гра­ж­да­нин от ра­йо­на, до­ри и да ня­ма про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции и ви­зия за раз­ви­ти­е­то на об­щи­на­та има  оп­ре­де­лен усет или по­не – ин­ту­и­ти­в­но мо­же да иден­ти­фи­ци­ра про­б­ле­ми­те на на­се­ле­ни­те ме­с­та в ра­йо­на. То­ва са уни­вер­сал­ни це­ли за вся­ко уп­ра­в­ле­ние, а съ­що – въ­ж­де­ле­ни­я­та на по­ч­ти вси­ч­ки жи­те­ли: ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во (пъ­ти­ща и тро­то­а­ри, зе­ле­ни зо­ни, ре­гу­ла­ция на дви­же­ни­е­то, ка­че­с­т­во на въз­дух и во­ди), ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на ре­сур­си­те  на ме­с­т­но ни­во (во­ди, от­па­дъ­ци, стро­и­тел­с­т­во, зе­ме­де­лие, тран­с­порт, ту­ри­зъм и др.), по­ли­ти­ки за жи­з­не­ния стан­дарт и ус­лу­ги за об­ще­с­т­во­то (за хо­ра в не­т­ру­до­с­по­со­б­на въз­раст и не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, за хо­ра­та по се­ла­та, за си­гур­но­ст­та, здра­ве­о­па­з­ва­не­то, об­ра­зо­ва­ни­е­то, кул­ту­ра­та и т.н.).   Тря­б­ва вси­ч­ки да се съ­г­ла­сим, че оча­к­ва­ни­я­та на из­би­ра­те­ли­те по те­зи въ­п­ро­си на­то­вар­ват най – мно­го с оча­к­ва­ния кме­та на об­щи­на­та и еки­па му и то­ва е аб­со­лю­т­но пра­вил­но. За ед­на­та го­ди­на на та­зи власт се ини­ци­и­ра­ха по­ле­з­ни идеи, а до­ри – ре­а­ли­зи­ра­ха се ня­кол­ко про­е­к­ти в ас­пе­к­та на из­ре­де­ни­те. Тря­б­ва в ин­те­рес на обе­к­ти­в­но­ст­та да ка­жа оба­че, че по­ве­че от тях бя­ха про­е­к­ти­ра­ни от пре­д­хо­д­ния об­щин­с­ки уп­ра­в­лен­с­ки екип. Мно­го се на­дя­вам за ре­ги­он Тър­го­ви­ще да се сбъ­д­нат оне­зи про­г­но­зи на „про­с­ве­те­ни” по­ли­ти­ци, че тар­ге­тът, ак­цен­тът на ГЕРБ през то­зи ман­дат ще са „но­во­за­в­ла­де­ни­те те­ри­то­рии” на Ме­с­т­ни из­бо­ри, 2015 г., ка­к­ва­то без­с­пор­но е на­ши­ят ра­йон. До­ри да не сти­г­нем ви­со­ти­те на дър­жа­в­но­то „об­г­ри­ж­ва­не” към тра­ди­ци­он­ни­те за уп­ра­в­ля­ва­щи­те – го­ле­ми гра­до­ве и тем­по­ве­те на въз­хо­дя­що­то им раз­ви­тие, ре­д­но и спра­ве­д­ли­во е и в Тър­го­ви­ще да има по­не та­къв по­лъх…Мно­го се на­дя­вам на ак­ти­в­но­ст­та и ини­ци­а­ти­в­но­ст­та на д-р Ди­ми­т­ров ! До­кол­ко­то са на­ши­те си­ли – ще по­ма­га­ме…На ба­за на по­ли­ти­че­с­ки опит и тра­ди­ци­он­на във вре­ме­то об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па, оси­гу­ря­ва­ща ни са­мо­чу­в­с­т­вие – ко­га­то се на­ла­га съ­що и ще ре­а­ги­ра­ме, и до­ри – ко­ри­ги­ра­ме, оба­че…

-Ка­к­ви са Ва­ши­те оча­к­ва­ния и пре­по­ръ­ки за по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес -кли­ма­та в Тър­го­ви­щ­кия край?

-На­ши­ят не­из­ме­нен ак­цент през го­ди­ни­те ви­на­ги е бил съ­з­да­ва­не­то на ус­ло­вия за ефе­к­ти­вен дре­бен и сре­ден би­з­нес;  ико­но­ми­ка и дей­но­с­ти, про­ве­ж­да­ни от пре­д­п­ри­ем­чи­ви, сво­бо­д­ни, об­ра­зо­ва­ни и кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ни бъл­гар­с­ки гра­ж­да­ни. Че­с­то пра­вим и не­въз­мо­ж­но­то, за да по­д­к­ре­пим та­ки­ва хо­ра – гръ­б­на­кът, спо­ред нас, на съ­в­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка ико­но­ми­ка. На­к­ра­т­ко – ви­на­ги не тър­сим ви­но­в­ни за ми­на­ли и на­с­то­я­щи не­у­да­чи, а хо­ра, ко­и­то да по­о­щ­рим в тя­х­на­та пре­д­п­ри­ем­чи­вост и идеи, ко­и­то да по­д­к­ре­пим в те­х­ни­те ре­а­ли­за­ции.      Тър­го­ви­ще мо­же да се по­х­ва­ли през по­с­ле­д­ни­те 10 го­ди­ни , с ед­на от най- ма­ща­б­ни­те ин­ве­с­ти­ции в Бъл­га­рия, а до­ри – в юго­и­з­то­ч­на Ев­ро­па. На то­зи фон въ­п­ро­сът с „по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес- кли­ма­та”  из­г­ле­ж­да за­къ­с­нял и до­ри – не­у­ме­с­тен. Дру­га­де е про­б­ле­мът и той е обу­с­ло­вен от по- гло­бал­ни об­ще­с­т­ве­но- ико­но­ми­че­с­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва. Свър­за­ни са със за­ко­но­да­тел­с­т­во, ре­ги­о­нал­ни де­мо­г­ра­ф­с­ки ди­с­ба­лан­си и раз­би­ра се – с об­ща­та про­из­во­ди­тел­ност на тру­да и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност на ико­но­ми­ка­та. И не за­дъл­жи­тел­но, са­мо и един­с­т­ве­но по­ли­ти­ци­те са ви­но­в­ни за то­ва…

На то­зи фон без­ра­бо­ти­ца­та в ра­йо­на от го­ди­ни ве­че не е ре­кор­д­но ви­со­ка­та в стра­на­та, а за об­щи­на и осо­бе­но – град Тър­го­ви­ще тя е сра­в­ни­ма със сре­д­на­та за стра­на­та – на по­с­ле­д­на 3-ме­се­ч­на ба­за – 8,2 %. Про­б­ле­мът, осо­бе­но в мал­ки­те об­щи­ни на об­ла­ст­та, е обу­с­ло­вен от ме­то­ди­ка­та на из­чи­с­ля­ва­не, де­мо­г­ра­ф­с­ко – ими­г­ра­ци­он­ни фа­к­то­ри, а ка­то се ана­ли­зи­ра про­фи­лът на без­ра­бо­ти­ца­та (го­лям ко­ре­ла­ти­вен дял на не­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни, със ос­но­в­но и по-ни­с­ко об­ра­зо­ва­ние, про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни > 1-2 г., т.е. та­ка на­ре­че­ни­те -„обе­з­ку­ра­же­ни”, над 55-60 г. и т. н.), обе­к­ти­в­ни­ят из­вод при­до­би­ва за­вър­шен вид. На­с­ко­ро при сре­ща с ме­ни­джър­с­ки­те еки­пи на две­те най-го­ле­ми фир­ми в гра­да, оси­гу­ря­ва­щи ня­кол­ко хи­ля­ди ра­бо­т­ни ме­с­та в гра­да, ми се оп­ла­ка­ха па­ра­до­к­сал­но, че ня­ма же­ла­е­щи да ра­бо­тят при тях и са при­ну­де­ни да взе­мат ра­бо­т­ни­ци от дру­ги об­ла­с­ти…Ис­ти­на­та е, че е сил­но ре­ду­ци­ра­но тър­се­не­то на ни­с­ко­к­ва­ли­фи­ци­ран и без ценз – ра­бо­т­на ръ­ка в ре­ги­о­на ! Из­хо­дът за те­зи без­ра­бо­т­ни е пре­к­ва­ли­фи­ка­ция, об­ра­зо­ва­тел­но- про­фе­си­о­нал­ни ини­ци­а­ти­ви, уча­с­тие в со­ци­ал­ни про­е­к­ти и про­г­ра­ми на съ­о­т­ве­т­ни­те ин­с­ти­ту­ции и раз­би­ра се – же­ла­ние за ра­бо­та…

-Кои са най-големите Ви страхове за страната и района ни ?

– На ли­це е за­п­ла­ши­тел­на за чо­ве­че­с­т­во­то, гло­бал­на кри­за на то­ле­ран­т­но­ст­та ме­ж­ду хо­ра­та, про­во­ки­ра­на от дра­ма­ти­ч­ни ак­ту­ал­ни пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва – раз­г­ръ­ща­не­то на чу­до­ви­щ­ни по сте­пен­та си на не­ху­ман­ност иде­о­ло­гии, те­ро­ри­зъм и по­с­ле­д­ва­ли ги – на ре­а­к­ти­вен при­н­цип – пан-ис­ля­мо­фо­бия, ра­си­зъм, ул­т­ра­на­ци­о­на­ли­зъм, ет­но­цен­т­ри­зъм и об­ща ксе­но­фо­бия. Аз съм осо­бе­но чу­в­с­т­ви­те­лен и към те­зи те­ми, за­що­то те ка­са­ят и Бъл­га­рия, а ня­ма как на­ши­ят ре­ги­он да е кон­т­ра­с­тен „ос­т­ров на ху­ма­ни­з­ма и лю­бо­в­та” ме­ж­ду хо­ра­та.

Още по­ве­че, че има до­с­та­тъ­ч­но па­т­ри­о­та­ри, чи­и­то не­при­ем­ли­ви по­с­ла­ния ви­ре­ят и до­ри – из­бу­я­ват в та­зи бла­го­п­ри­я­т­на за про­во­ка­тор­с­ки­те им, чо­ве­ко-не­на­ви­с­т­ни­че­с­ки це­ли сре­да.Те са и в бъл­гар­с­кия Пар­ла­мент и уме­ло „из­ви­ват ръ­це­те” на уп­ра­в­ля­ва­щи­те си­с­тем­ни пар­тии, про­ти­во­по­с­та­вяй­ки по по­ро­чен и не­до­пу­с­тим на­чин де­мо­к­ра­ци­я­та на ре­да и си­гур­но­ст­та. По­ра­ди та­зи при­чи­на, съ­щи­те те­зи по­ли­ти­че­с­ки пар­тии бя­ха на­ре­че­ни на­с­ко­ро, не от ДПС, а от Ко­ми­си­я­та сре­щу ра­си­з­ма и не­то­ле­ран­т­но­ст­та в Съ­ве­та на Ев­ро­па „фа­ши­с­ти” и „ул­т­ра­на­ци­о­на­ли­с­ти”…

Те­зи пар­тии за­е­мат но­ви, по-го­ле­ми те­ри­то­рии, па­ра­зи­ти­рай­ки вър­ху опи­са­ни­те об­ще­с­т­ве­ни стра­хо­ве. Ни­що чу­д­но до­ри да се до­б­ли­жат до ба­ло­таж на Пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри.

Вяр­но, в Бъл­га­рия в мо­мен­та ни­кой не ча­ка ве­че „спа­си­тел”, а са­мо „от­мъ­с­ти­тел”, но все пак да не за­б­ра­вя­ме, че най- цен­но­то с ко­е­то ни е да­рил Все­ви­ш­ни­ят е чу­в­с­т­во­то за мя­ра ! То­ле­ран­т­но­ст­та и Ху­ман­но­ст­та не са про­с­то до­б­ро­де­те­ли, а дълг на все­ки чо­век…     За­то­ва си по­з­во­ля­ва­ме, при вся­ка въз­мо­ж­ност, да при­зо­ва­ва­ме вси­ч­ки де­мо­к­ра­ти­ч­ни си­ли  и ця­ла­та про­г­ре­си­в­на бъл­гар­с­ка об­ще­с­т­ве­ност да про­я­вя­ва­ме за­г­ри­же­ност и да се про­ти­во­по­с­та­вя­ме на изя­в­ле­ния, про­во­ки­ра­щи ом­ра­за ме­ж­ду хо­ра­та; да уко­ря­ва­ме вся­ко пу­б­ли­ч­но ин­с­пи­ри­ра­не на ди­с­к­ри­ми­на­ция и страх; да по­ка­чим чу­в­с­т­ви­тел­но­ст­та си към сло­во­то на ом­ра­за­та и да офор­мим ес­те­с­т­ве­на ре­зи­с­тен­т­ност на об­ще­с­т­во­то към про­я­ви­те на ксе­но­фо­бия.

На це­на­та на вси­ч­ко, от­го­вор­ни­те об­ще­с­т­ве­ни и по­ли­ти­че­с­ки су­бе­к­ти и тук, в Тър­го­ви­ще, тря­б­ва да съ­х­ра­ним он­зи ети­кет на гра­да, с кой­то се гор­де­ем през го­ди­ни­те: Тър­го­ви­ще – град на то­ле­ран­т­но­ст­та ме­ж­ду ре­ли­гии, ет­но­си и кул­ту­ри. Ние ще сме по­с­ле­до­ва­тел­ни в та­зи цел, а за­що не и га­ран­ти за нея…

Ин­тер­вю на
Де­я­на Въл­че­ва

Б.А. Съ­щи­те въ­п­ро­си пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” за­да­де и на на­ро­д­ния пре­д­с­та­ви­тел от ПП ГЕРБ д-р Вен­ка Сто­я­но­ва. Ще про­дъл­жим да тър­сим от­го­во­ри­те на те­зи въ­п­ро­си и от дру­ги­те два­ма де­пу­та­ти за Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *