Дошло е време да се плаща “данък спокойствие”

По сле­ди­те на един кри­ти­чен си­г­нал

ПИ­С­МО­ТО. В ре­да­к­ци­я­та на в.”Зна­ме” по­с­тъ­пи  кри­ти­чен си­г­нал от Пла­мен Ди­нев /  Шу­мен, ул.”Н.Рил­с­ки” 4, вре­мен­но пре­би­ва­ващ в с.Ал­ва­но­во/ от­но­с­но не­до­вол­с­т­во­то от  за­мър­ся­ва­не­то на  въз­ду­ха от Сви­не­ком­п­ле­к­са в Ал­ва­но­во със со­б­с­т­ве­ник Ми­ле­на Ми­то­ва.

„ По­с­то­ян­но­то об­га­зя­ва­не на ра­йо­на и не­при­я­т­ни­те ми­ри­з­ми, за­мър­ся­ва­не­то на зе­ми­те око­ло сви­не­ком­п­ле­к­са за­т­ру­д­ня­ват хо­ра­та, ко­и­то жи­ве­ят тук”, че­тем в пи­с­мо­то на Пла­мен Ди­нев, кой­то по­д­к­ре­пя си­г­на­ла си с още 72 по­д­пи­са на свои съ­се­ля­ни.

Мал­ко след по­лу­ча­ва­не­то на то­ва кри­ти­ч­но пи­с­мо, екип на „Зна­ме” по­се­ти с.Ал­ва­но­во по по­вод об­съ­ж­да­не­то на про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние на ин­ве­с­ти­то­ра  за оцен­ка на въз­дей­с­т­ви­е­то вър­ху окол­на­та сре­да и чо­ве­ш­ко­то здра­ве с цел  по­с­т­ро­я­ва­не­то на но­ва сгра­да в Сви­не­ком­п­ле­к­са. Тук бя­ха и 4-чле­нен екип от Шу­мен с ръ­ко­во­ди­тел инж.Хри­си­мир Спа­сов, ог­ла­вя­ващ ко­ле­к­ти­ва, из­го­т­вил До­к­ла­да за оцен­ка въз­дей­с­т­ви­е­то вър­ху окол­на­та сре­да. При­з­на­ва­ме, че ние, от ве­с­т­ни­ка, пре­д­п­ри­е­х­ме то­ва пъ­ту­ва­не най-ве­че за да се сре­щ­нем и раз­го­ва­ря­ме с ав­то­ра на кри­ти­ч­ния си­г­нал и с не­го­ви­те съ­се­ля­ни. Ка­к­во бе­ше изум­ле­ни­е­то ни оба­че, ко­га­то уз­на­х­ме, че ли­це­то Пл.Де­нев от­съ­с­т­ва / то­ч­но в то­зи ден за­ми­нал на по­чи­в­ка/, а на сре­ща­та-об­съ­ж­да­не, ко­я­то все пак се съ­с­тоя в за­ла­та на Пен­си­о­нер­с­кия клуб, при­съ­с­т­ва­ха ед­ва де­се­ти­на-два­на­де­сет ду­ши.

Въ­п­ре­ки вси­ч­ко, об­съ­ж­да­не­то се съ­с­тоя и ка­к­то мо­же­ше и да се оча­к­ва, в на­шен­с­ки стил, ма­ло­б­рой­ни­те при­съ­с­т­ва­щи бя­ха раз­де­ле­ни на два ла­ге­ра: ед­ни­те по­т­вър­ж­да­ва­ха го­ре­що сил­но­то за­мър­ся­ва­не на въз­ду­ха, дру­ги­те твър­дя­ха, че то­ва са пре­си­ле­ни ду­ми и че не­при­я­т­ни­те ми­ри­з­ми са в рам­ки­те на до­пу­с­ти­мо­то.

Инж.Хри­с­то­мир Спа­сов се опи­та да обя­с­ни на жи­те­ли­те на Ал­ва­но­во иде­я­та на ин­ве­с­ти­ци­он­но­то на­ме­ре­ние, че  по­с­т­ро­я­ва­не­то на но­ва­та сгра­да е с цел ре­ор­га­ни­за­ция и мо­дер­ни­за­ция на съ­ще­с­т­ву­ва­щия ком­п­лекс, за по­до­б­ря­ва­не ус­ло­ви­я­та за от­г­ле­ж­да­не на по­д­ра­с­т­ва­щи­те жи­во­т­ни. След по­с­т­ро­я­ва­не­то на но­ва­та сгра­да, до­се­га­ш­ни­те ста­ри сгра­ди
/строени през 1955-60 г./ ве­че ня­ма да се из­по­л­зу­ват, не се пре­д­ви­ж­да и уве­ли­че­ние на по­го­ло­ви­е­то на жи­во­т­ни­те. Ще бъ­дат чу­в­с­т­ви­тел­но на­ма­ле­ни и ре­ду­ци­ра­ни вре­д­ни­те еми­сии от амо­няк. Не­ка да се ка­же-ка­к­во не е из­пъл­не­но по за­кон, пре­д­ло­жи инж. Спа­сов и спо­де­ли опит от ня­кои свои пъ­ту­ва­ния в Ев­ро­па, къ­де­то ре­ал­но­с­ти­те не са по-раз­ли­ч­ни от бъл­гар­с­ка­та.

Пре­д­с­та­ви­тел на Об­щи­на Тър­го­ви­ще про­че­те жал­ба­та, по­с­тъ­пи­ла в Об­щи­на­та от­но­с­но за­мър­ся­ва­не­то на въз­ду­ха от Сви­не­ком­п­ле­к­са, по­д­пи­са­на от 72 ду­ши. Те на­с­то­я­ват за Пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция, ис­ка­ме да жи­ве­ем спо­кой­но в  до­мо­ве­те си и да мо­жем да ди­ша­ме чист въз­дух, ка­з­ват още те.

На мо­мен­ти, в раз­го­во­ра се вклю­ч­ва­ше и кме­ти­ца­та на Ал­ва­но­во-Хри­с­ти­на Ата­на­со­ва, ко­я­то по­д­чер­та, че ни­ко­га на сво­и­те съ­се­ля­ни не е обе­ща­ва­ла Ал­ва­но­во да е със ста­тут на ку­рор­т­но се­ли­ще. На­про­тив, тук се гле­дат и ще се гле­дат жи­во­т­ни, да, на мо­мен­ти въ­зду­хът мо­же и да ми­ри­ше, но та­ка е на­в­ся­къ­де. И тя ка­за, че в цен­тъ­ра на се­ло­то в ед­но от до­ма­кин­с­т­ва­та се от­г­ле­ж­дат 42 кра­ви, мно­го от се­мей­с­т­ва­та съ­що от­г­ле­ж­дат жи­во­т­ни, та­ка е на се­ло и в то­ва ня­ма ни­що ло­шо хо­ра­та да про­из­ве­ж­дат бъл­гар­с­ки про­ду­к­ти. Кол­ко­то до би­з­не­с­ме­на Бо­жи­дар Ми­тов,  Хри­с­ти­на Ата­на­со­ва по­д­чер­та, че той ви­на­ги й е по­ма­гал- и при чи­с­те­не­то на пъ­ти­ща­та, и за цър­к­ва­та, и за за­ла­та на Пен­си­о­нер­с­кия клуб и за ред  дру­ги не­ща, но ви­на­ги се е от­зо­ва­вал на ну­ж­ди­те на се­ло­то.

На сре­ща­та-об­съ­ж­да­не при­съ­с­т­ва­ше и  Бо­жи­дар Ми­тов, кой­то из­ра­зи мне­ние, че ве­ро­я­т­но е до­ш­ло вре­ме, ко­га­то на­и­с­ти­на се на­ла­га да се пла­ща „Да­нък спо­кой­с­т­вие”.  За­що­то, по­ч­ти ня­ма не­що, за ко­е­то да са го по­мо­ли­ли за се­ло­то, и той да не се е от­зо­вал. Но хо­ра­та ис­кат от не­го още и още. Ка­к­то ед­на от из­ка­з­ва­щи­те се же­ни на­с­тоя Ми­тов да на­п­ра­ви пъ­ти­ща­та на се­ло­то?! От­го­во­рът на би­з­не­с­ме­на е, че го­ди­ш­но те по­л­зу­ват око­ло 1000 то­на го­ри­во, ка­то се сме­т­не ак­ци­зът, кой­то пла­щат в раз­мер на 400-500 хил. лв., вси­ч­ко то­ва пак оти­ва за по­д­дър­жа­не­то на пъ­ти­ща­та.

По­с­та­вя се въ­п­ро­сът за ми­ри­з­ма­та от Сви­не­ком­п­ле­к­са, ка­за Б.Ми­тов.- А  ни­ма по-мал­ка е ми­ри­з­ма­та от за­д­ни­те дво­ро­ве на де­се­т­ки сел­с­ки къ­щи? Кол­ко къ­щи в се­ло­то имат из­г­ра­де­ни во­до­не­п­ро­мо­ка­е­ми се­п­ти­ч­ни ями и да­ли ня­кол­ко пъ­ти в го­ди­на­та ид­ва ли­цен­зи­ран ка­ми­он, за да из­с­му­к­ва и пре­на­ся  фе­кал­ни­те во­ди до пре­чи­с­т­ва­тел­ни­те стан­ции – по­пи­та той. Още по­ве­че, че фе­ка­ли­и­те от жи­во­т­ни­те оби­к­но­ве­но по къ­щи­те се из­по­л­з­ват за на­то­ря­ва­не на про­ду­к­ци­я­та по дво­ро­ве­те, за да про­из­ве­ж­дат до­ма­ш­ни еко­ло­ги­ч­но чи­с­ти про­ду­к­ти.

Не­ка си го ка­жем – в ос­но­ва­та на вси­ч­ко е спо­рът око­ло зе­мя­та-то­ва, че по­ве­че­то от жи­те­ли­те на Ал­ва­но­во пре­д­по­чи­тат да да­дат зе­мя­та си за арен­ду­ва­не във фир­ма „Аг­ро­е­лит”. И по­со­чи сле­д­на­та ста­ти­с­ти­ка- от око­ло 12 000 дка в зем­ли­ще­то на Ал­ва­но­во, са­мо ок. 3000 дка са ос­та­на­ли в ме­с­т­на­та ко­о­пе­ра­ция. То­ва по­с­то­ян­но пре­ми­на­ва­не на все по­ве­че же­ла­е­щи да пре­х­вър­лят зе­мя­та си към фир­ма­та на Ми­тов  дра­з­ни уп­ра­в­ни­ци­те на ко­о­пе­ра­ци­я­та и от­там пре­дим­но се съ­з­да­ват на­с­т­ро­е­ни­я­та, ко­и­то пре­ми­на­ват в до­но­си и “кри­ти­ч­ни” си­г­на­ли. Обя­с­ни­ли, не­до­ра­зя­с­ни­ли в ка­к­во се съ­с­тои про­б­ле­мът – съ­би­рат по­д­пи­си от уж не­до­вол­ни, ко­и­то до­ри и не се по­я­ви­ха на съ­би­ра­не­то да раз­ка­жат за не­го­ду­ва­ни­е­то си.

Ис­ти­на­та е ед­на – ни­що по-раз­ли­ч­но и ни­що по-ло­шо ня­ма при нас от то­ва, ко­е­то се при­ла­га ка­то пра­к­ти­ка в Ев­ро­па. Хо­дил съм и в Да­ния, и в Хо­лан­дия, от­ся­дал съм в хо­тел, кой­то е на от­с­то­я­ние от де­се­ти­на-два­де­сет ме­т­ра  от сви­не­фер­ма в съ­се­д­с­т­во и пак ще ка­жа- нор­мал­но е та­зи ми­ри­з­ма в ед­но се­ло, къ­де­то се гле­дат жи­во­т­ни да я има, за­що­то то­ва не е пар­фю­ме­рий­но пре­д­п­ри­я­тие, ка­за още Ми­тов. И при­по­м­ни, че уж се стре­мим да по­д­к­ре­пя­ме бъл­гар­с­ко­то, осо­бе­но в хра­ни­тел­ния се­к­тор, кой­то е за­т­ла­чен от чу­ж­да про­ду­к­ция с ГМО, уж твър­дим, че от пря­с­на­та бъл­гар­с­ка про­ду­к­ция по-до­б­ро ня­ма, а вся­че­с­ки по­с­та­вя­ме ба­ри­е­ри и пре­ч­ки пред про­из­во­ди­те­ли­те. Да, с из­г­ра­ж­да­не­то на но­ва­та сгра­да на Сви­не­ком­п­ле­к­са зна­чи­тел­но ще се по­до­б­рят ус­ло­ви­я­та на труд и ще се ог­ра­ни­чи от­де­ля­не­то на ми­ри­з­ма, с та­зи цел се пра­ви и вси­ч­ко то­ва. Но в слу­чая, ро­ве­не­то от­но­во и от­но­во на та­зи те­ма, до­но­си­те, кри­ти­ч­ни­те си­г­на­ли, не са спи­ра­ли през го­ди­ни­те и го­ля­ма част от тях са тен­ден­ци­о­з­ни и су­бе­к­ти­в­ни, всле­д­с­т­вие на за­се­г­на­ти ли­ч­ни ин­те­ре­си, ка­к­то е в слу­чая, бе ко­мен­та­ра на Б.Ми­тов, кой­то не скри огор­че­ни­е­то и ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то си от гру­па­та жи­те­ли на Ал­ва­но­во, ко­и­то по раз­ли­ч­ни ли­ч­ни при­чи­ни не пре­с­та­ват да ро­вят, во­де­ни от зло­ба­та и за­ви­ст­та.

Ми­тов раз­ка­з­а още, че до ско­ро ав­то­мо­бил­ни­те кан­та­ри за зър­но­то му са се об­с­лу­ж­ва­ли от фир­ма Ли­б­ра, в ко­я­то Пла­мен Ди­нев е слу­жи­тел, за ко­е­то е пла­щал ме­се­чен або­на­мент. Ве­ро­я­т­но ед­на от при­чи­ни­те за та­зи по­д­пи­с­ка е фа­к­тът, че е от­к­рит про­б­лем с ав­то­мо­бил­ни­те кан­та­ри – от­чи­та­ли са с ня­кол­ко сто­тин ки­ло­г­ра­ма по-мал­ко, а об­с­лу­ж­ва­ща­та фир­ма не по­же­ла да от­с­т­ра­ни про­б­ле­ма, по­ра­ди ко­е­то Ми­тов се при­ну­дил да склю­чи до­го­вор с дру­га ли­цен­зи­ра­на фир­ма.

В край­на сме­т­ка бе­ше да­ден ход на про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние от стра­на на ин­ве­с­ти­то­ра, а до­к­ла­дът е одо­б­рен и от РИ­ОСВ-Шу­мен.

Екип на „Зна­ме”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *