Два коча от ДПС дариха за трапезарията

В навечерието на празника Курбан Байрам

По тра­ди­ция, в на­ве­че­ри­е­то на све­ще­ни­те мю­сюл­ман­с­ки пра­з­ни­ци, от об­ла­с­т­ния съ­вет на ДПС-Тър­го­ви­ще не за­б­ра­вят ну­ж­ди­те на хри­с­ти­ян­с­ка­та тра­пе­за­рия към храм „Све­ти Иван Рил­с­ки”.

И то­зи път не бе­ше на­п­ра­ве­но из­к­лю­че­ние от тра­ди­ци­он­но до­б­ри­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния ме­ж­ду хри­с­ти­я­ни и мю­сюл­ма­ни. Вче­ра, дни пре­ди от­бе­ля­з­ва­не­то на пре­д­с­то­я­щия Кур­бан Бай­рам,  два ко­ча бя­ха да­ре­ни на тра­пе­за­ри­я­та, къ­де­то се хра­нят от сре­ди­те на най-бе­д­ни­те и бол­ни ми­ря­ни.

От цър­ко­в­ния храм се оба­ди­ха, за да бла­го­да­рят чрез в „Зна­ме” и да по­же­ла­ят до­б­ро на­с­т­ро­е­ние на вси­ч­ки, ко­и­то от­бе­ля­з­ват то­зи пра­з­ник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *