Голям празник на баклавата в Драгановец

Ут­ре, в тър­го­ви­щ­ко­то се­ло Дра­га­но­вец ще има пра­з­ник- пра­з­ник на ба­к­ла­ва­та. Той се про­ве­ж­да за вто­ри по­ре­ден път, след ка­то през ми­на­ла­та есен пре­ми­нал при ог­ро­мен ин­те­рес.

Ето ка­к­во спо­де­ли при го­с­ту­ва­не­то си в ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме” Фа­т­ме Ах­ме­до­ва, чи­та­ли­щен се­к­ре­тар на НЧ”Хри­с­то Бо­тев-1917″:

– С го­ля­мо  въл­не­ние стя­га­ме вси­ч­ко, още на 6-ти се­п­тем­в­ри та­ви­те с ба­к­ла­ва бя­ха по­д­го­т­ве­ни, днес са­мо се си­ро­пи­рат. В Дра­га­но­вец има­ме мно­го мла­ди же­ни, ко­и­то с ду­ша и сър­це се от­зо­ва­ват на вся­ка ини­ци­а­ти­ва. Те и се­га мно­го по­мо­г­на­ха: Зе­ли­ха Се­ли­мо­ва, пре­д­се­да­тел на чи­та­ли­ще­то, тя ви­на­ги е до мен, ме­ди­цин­с­ка­та се­с­т­ра Ани­фе Шабано­ва съ­що, до­ма­кин­ка­та в уче­ни­че­с­кия стол Бе­д­рие Хю­се­и­но­ва съ­що мно­го ак­ти­в­но се вклю­ч­ва в раз­ли­ч­ни­те про­я­ви. Изо­б­що, же­ни­те от се­ло­то са мно­го ини­ци­а­ти­в­ни и дей­ни и за­то­ва пре­д­п­ри­е­х­ме то­зи пра­з­ник.

– Раз­би­ра се, по­до­б­на про­я­ва изи­с­к­ва мно­го труд и обе­ди­не­ни­те уси­лия на мно­го хо­ра. Съ­бе­се­д­ни­ч­ка­та ни по­д­чер­та­ва, че  мно­го й по­мо­г­на­ли и от Кул­ту­ра­та, и  от об­щин­с­кия чи­та­ли­щен съ­вет, ка­к­то и ко­ле­ги­те й от ос­та­на­ли­те  чи­та­ли­ща в Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он. Ми­на­ла­та есен, за пра­з­ни­ка на ба­к­ла­ва­та тук до­ш­ли око­ло 500 ду­ши : про­я­ва­та ува­жи­ли от чи­та­ли­ща­та в Ба­я­че­во, Бу­хо­в­ци, Драл­фа, Бо­жур­ка, Въ­бел, Стра­жа, Ма­ка­ри­о­пол­с­ко и мн.дру­ги. Да­же по­д­го­т­ве­ни­те то­га­ва 35 та­ви с ба­к­ла­ва ед­ва сти­г­на­ли за вси­ч­ки.

– Се­га от­но­во оча­к­ват ут­ре­ш­ния 10-ти се­п­тем­в­ри да се пре­вър­не в ис­тин­с­ки пра­з­ник, по­ка­ни­ли са  го­с­ти от бли­зо и да­леч.  Ор­га­ни­за­ци­я­та се­га е   още по-до­б­ра, чи­та­ли­щ­на­та фол­к­лор­на гру­па на Дра­га­но­вец, ко­я­то ще от­к­рие пра­з­ни­ка, съ­що е „под па­ра”, раз­ка­з­ва  Фа­т­ме Ах­ме­до­ва и из­по­л­зу­ва слу­чая чрез  „Зна­ме” да по­ка­ни вси­ч­ки, ко­и­то имат въз­мо­ж­ност и про­я­вя­ват ин­те­рес към по­до­б­ни ве­сел­би, да за­по­вя­дат ут­ре на дра­га­но­в­с­кия пра­з­ник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *