555 хил. касови бележки регистрирани от Търговище играят за лек автомобил в Лотарията на НАП

Над 2000 са потребителите от област Търговище, които са регистрирали  555 хиляди касови бележки на обща стойност близо 8 млн. лв. за участие в данъчната лотария.

Продължете да четете 555 хил. касови бележки регистрирани от Търговище играят за лек автомобил в Лотарията на НАП

Ансамбъл „Мизия“ на конкурс в Румъния

Професионален ансамбъл „Мизия“ с главен художествен ръководител Любчо Василев замина за румънския град Питещ, където ще вземе участие в 33-ия международен фолклорен танцов фестивал „Карпати 2016“.

Продължете да четете Ансамбъл „Мизия“ на конкурс в Румъния

С Наредба ще определят записването в детските градини на община Търговище

Наредбата ще бъде изцяло нова и с нея ще се уредят  условията и реда за записване, отписване и преместване  на децата  в  детските градини  на територията на общината.

Продължете да четете С Наредба ще определят записването в детските градини на община Търговище

Засилен контрол на паркирането в Търговище

Засилен контрол и санкциониране на неправилно паркиралите в зелени площи и на тротоари започват служителите на  сектор „Охранителна полиция” в Търговище.

Продължете да четете Засилен контрол на паркирането в Търговище

Изготвено е предложение за изменение на Наредбата за бюджета на Общината

Специалистите от общинската администрация в Търговище изготвиха предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, както и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

Продължете да четете Изготвено е предложение за изменение на Наредбата за бюджета на Общината

На приключване са капиталовите ремонти на улици в Търговище

По-голяма част от ремонтите на уличната мрежа в Търговище за 2016 г. са на приключване. Те са включени в капиталовата програма на Общината.

Продължете да четете На приключване са капиталовите ремонти на улици в Търговище

В ЩВЕЙЦАРИЯ ВИДЯХМЕ КАК ПРОВЕЖДАТ ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Гост на “Зна­ме” Николай НИКОЛОВ, директор на ПТГ “Цар Симеон Велики

-През но­ва­та уче­б­на го­ди­на в Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” уче­ни­ци­те ще имат въз­мо­ж­но­ст­та да се раз­ви­ват в па­ра­лел­ка­ „Еле­к­т­ро­о­б­за­ве­ж­да­не на про­из­во­д­с­т­во­то” по мо­де­ла на ду­ал­но­то об­ра­зо­ва­ние. Как ще бъ­де осъ­ще­с­т­ве­но то в Тър­го­ви­ще и има ли ве­че же­ла­е­щи мла­де­жи за та­зи про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция?

Продължете да четете В ЩВЕЙЦАРИЯ ВИДЯХМЕ КАК ПРОВЕЖДАТ ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЛЕКС “СТАРА ПЛИСКА”: МЯСТОТО, КЪДЕТО КИРИЛСКИТЕ БУКВИ СЕ ЗАВРЪЩАТ У ДОМА

Еки­път на в. “Зна­ме” го­с­ту­ва в Ком­п­лекс Ста­ра Пли­с­ка, за да Ви раз­ка­же за то­ва уни­кал­но мя­с­то на ду­хо­в­но­ст­та и кра­со­та­та. Мя­с­то­то, къ­де­то ки­рил­с­ки­те бу­к­ви се за­в­ръ­щат у до­ма в един кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ки раз­в­ле­ка­те­лен ком­п­лекс, не­по­д­ра­жа­ем в све­та.

Продължете да четете КОМПЛЕКС “СТАРА ПЛИСКА”: МЯСТОТО, КЪДЕТО КИРИЛСКИТЕ БУКВИ СЕ ЗАВРЪЩАТ У ДОМА

Стадион „Неделчо Камов“ ще бъде затворен за месец

Община Търговище информира гражданите и гостите си, че във връзка с възстановяване на тревното покритие на стадион „Неделчо Камов“ /колодрума/, се ограничава достъпа до спортното съоръжение от 08.08. до 08.09. 2016 г.

Гражданите, които желаят да спортуват, могат да използват работническия спортен комплекс.