ОПТИМИСТ СЪМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС-СРЕДАТА В ТЪРГОВИЩКО

Ин­тер­вю с д-р Венка СТОЯНОВА, народен представител от ПП ГЕРБ за Търговищки регион:

– Д-р Стоянова, току що приключи Вашата поредна приемна, по време на която десетки наши съграждани в пряк диалог поставиха пред Вас своите проблеми. За какво най-често Ви търсят хората, успявате ли да им помогнете?

– Най-че­с­то гра­ж­да­ни­те по­се­ща­ват при­ем­на­та по ли­ч­ни и со­ци­ал­ни въ­п­ро­си, ис­кат съ­дей­с­т­вие за раз­ре­ша­ва­не­то на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ка­зу­си, ко­и­то по-ско­ро ка­са­ят вза­и­мо­дей­с­т­вие с ме­с­т­на­та власт и не­й­ни­те пра­во­мо­щия. Мно­го че­с­то съ­дей­с­т­ви­е­то ми се све­ж­да до то­ва, да на­со­ча съ­о­т­ве­т­ния си­г­нал към  ком­пе­тен­т­на­та ин­с­ти­ту­ция – кмет, ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ция, гла­вен ар­хи­тект и др. Дър­жа да от­бе­ле­жа, че ко­му­ни­ка­ци­я­та с ре­ги­о­нал­ни­те стру­к­ту­ри на дър­жа­в­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, ка­к­то и с ми­ни­с­т­ри­те от пра­ви­тел­с­т­во­то е мно­го до­б­ра и за го­ля­ма част от про­б­ле­ми­те – би­ло то ли­ч­ни или от об­ще­с­т­ве­но зна­че­ние, на­ми­ра­ме ре­ше­ние във въз­мо­ж­но най-кра­т­ки сро­ко­ве. Ста­рая се да по­д­дър­жам кон­с­т­ру­к­ти­вен ди­а­лог и с кме­то­ве­те на об­щи­ни­те от об­ласт Тър­го­ви­ще.

– Наскоро Вие проведохте „приемни” и в София, разкажете повече за  тях?

thumb_26042016

– През по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци, по моя по­ка­на в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние на по­се­ще­ние бя­ха об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци от ПП ГЕРБ Тър­го­ви­ще, чле­но­ве на пар­ти­я­та, ка­к­то и че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци от 2 СОУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”, по­ка­за­ли ви­со­ки ре­зул­та­ти от на­ци­о­нал­но­то вън­ш­но оце­ня­ва­не. Го­с­ти­те ми се за­по­з­на­ха от­б­ли­зо с ра­бо­та­та на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние и не­го­ва­та ис­то­рия, на­б­лю­да­ва­ха част от еже­д­не­в­на­та му дей­ност. По вре­ме на ви­зи­та­та, об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци има­ха въз­мо­ж­ност да ди­с­ку­ти­рат ре­ди­ца въ­п­ро­си с пре­д­с­та­ви­те­ли на по­с­то­ян­ни­те ко­ми­сии по зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те, на  об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та, на кул­ту­ра­та, на тру­да, со­ци­ал­на­та и де­мо­гра­ф­с­ка по­ли­ти­ка, на ко­ми­си­я­та по въ­п­ро­си­те на де­ца­та, мла­де­ж­та и спор­та и др. През пре­д­с­то­я­ща­та есен­на се­сия на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние оча­к­вам но­ви по­се­ще­ния.

– Как бихте откроили най-значимите проблеми на нашия град и об­щи­на на този етап и какво е Вашето виждане, Вашите идеи като депутат за тяхното разрешаване?

– Про­б­ле­ми­те на гра­да, на­с­ле­де­ни от пре­ди­ш­но­то уп­ра­в­ле­ние за­по­ч­на­ха да се раз­ре­ша­ват. Ви­д­но е, че гра­дът е раз­ли­чен – ка­то ви­зия, ат­мо­с­фе­ра, спа­з­ва­не на пра­ви­ла­та, от­но­ше­ния с ин­с­ти­ту­ци­и­те. Вси­ч­ки ви­ж­дат, че е чи­с­то, цве­т­но, око­се­но, че все по-ря­д­ко не­и­с­тов шум сму­ща­ва съ­ня на тър­го­ви­щен­ци. Ес­те­с­т­ве­но има и не­до­вол­ни, но то­ва е нор­мал­но – не мо­же без опо­зи­ция, на­ли? Вси­ч­ки ис­ка­ме по-до­б­ри­те не­ща да се слу­чат „се­га и ве­д­на­га” – и в гра­да, и в мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та. С об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци стар­ти­ра­х­ме при­ем­ни по се­ла­та, ко­и­то пре­ми­на­ват при за­си­лен ин­те­рес, със спо­де­ля­не на ре­ди­ца про­б­ле­ми за съ­с­то­я­ни­е­то на пъ­т­на­та мре­жа, тран­с­порт, сме­то­и­з­во­з­ва­не, без­ра­бо­ти­ца. Вси­ч­ки по­с­та­ве­ни въ­п­ро­си са на­со­че­ни по ком­пе­тен­т­ност в об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, ве­че се ра­бо­ти по раз­ре­ша­ва­не­то им. По­пи­та­х­те ме, ка­к­ви са мо­ите ви­ж­да­не и идеи за раз­ре­ша­ва­не на про­б­ле­ми­те? Ре­це­п­та­та не е моя, тя е на­ша, на за­ко­но­да­тел­на­та, дър­жа­в­на и ме­с­т­на власт – син­х­ро­ни­зи­ра­ни дей­с­т­вия,  дъл­го­с­ро­ч­на ви­зия и осъ­ще­с­т­вя­ва­не на фор­ми­ра­ни­те по­ли­ти­ки. Все пак, не мо­га да не спо­ме­на не­що още по-ва­ж­но в чи­с­то чо­ве­ш­ки план – не­об­хо­ди­мо­ст­та от ли­ч­на от­го­вор­ност и ан­га­жи­ра­ност на все­ки един от нас. Вре­ме е да спрем да об­ви­ня­ва­ме за ка­к­во ли не, до­ри и за со­б­с­т­ве­ни­те си гре­ш­ки и про­б­ле­ми дър­жа­ва­та, об­щи­на­та, окол­ни­те…

– Ка­к­ви са Ва­ши­те оча­к­ва­ния за подобряване бизнес климата в нашия регион?

– С все­ки из­ми­нал ден оча­к­ва­ни­я­та ми за по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес-сре­да­та в тър­го­ви­щ­ко са все по-оп­ти­ми­с­ти­ч­ни. Пра­ви­тел­с­т­во­то пое и спа­з­ва ан­га­жи­мен­та за при­о­ри­те­т­но ин­ве­с­ти­ра­не в ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни про­е­к­ти в Се­вер­на Бъл­га­рия, ко­и­то от своя стра­на са от съ­ще­с­т­ве­но зна­че­ние за при­в­ли­ча­не­то на ин­ве­с­ти­то­ри. До­б­ра­та но­ви­на от по­с­ле­д­ни­те дни е, че пре­д­с­тои стар­ти­ра­не на стро­и­тел­с­т­во­то на но­ва от­се­ч­ка от ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла „Хе­мус” от Бе­ло­ко­пи­то­во в по­со­ка Тър­го­ви­ще. В края на ме­сец юли Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет от­пу­с­на об­що 2 530 000 лв. на об­щи­ни­те Тър­го­ви­ще, Омур­таг, Ан­то­но­во и Опа­ка за ре­а­ли­зи­ра­не на зна­чи­ми об­щин­с­ки про­е­к­ти, от ко­и­то 1 500 000 лв. за из­г­ра­ж­да­не на т.нар. про­бив „Ка­т­ра­фи­лов” в Тър­го­ви­ще, за кой­то го­ди­ни на­ред не бе­ше на­ме­ре­но ре­ше­ние. Удо­в­ле­т­во­ре­на съм, че след ре­ди­ца сре­щи и те­х­ни­че­с­ки обо­с­но­в­ки,  ре­мон­тът на пъ­тя Ми­ро­вец – Пе­вец се оча­к­ва да за­по­ч­не с из­кър­п­ва­не на най-ло­ши­те уча­с­тъ­ци от не­го, оча­к­ва­ме до края на ме­се­ца да бъ­дат за­вър­ше­ни пъ­тят По­по­во-Раз­г­рад, ка­к­то и Тър­го­ви­ще – Пре­с­лав. Вяр­вам, че в ре­зул­тат на обе­ди­не­ни­те ни уси­лия – на пра­ви­тел­с­т­во, на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли, кме­то­ве на об­щи­ни и ор­га­ни на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние, ра­бо­те­щи в син­х­рон, ще на­п­ра­вим ре­ги­о­на пре­д­по­чи­та­но мя­с­то за би­з­нес, до­б­ро мя­с­то за жи­вот.

– Като човек по-отстрани и в същото време много близо до хората, до институциите, имате ли препоръки към работата на общинската и областната администрации?

– Мо­и­те впе­ча­т­ле­ния са, че ин­с­ти­ту­ци­и­те ра­бо­тят ка­че­с­т­ве­но и ефе­к­ти­в­но,  с ли­це към гра­ж­да­ни­те, из­пъл­ня­ват за­дъл­же­ни­я­та си ко­ре­к­т­но и за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но, ко­е­то вли­яе по­ло­жи­тел­но на ме­с­т­но ни­во. Не бих си по­з­во­ли­ла да да­вам пре­по­ръ­ки, а по-ско­ро да по­з­д­ра­вя те­х­ни­те еки­пи и да ги уве­ря, че имат мо­я­та по­д­к­ре­па при ре­а­ли­за­ци­я­та на на­с­то­я­щи­те им и бъ­де­щи про­е­к­ти.

– И накрая един въпрос в по-личен план-тъй като вече и народните представители са във ваканция, какво ще бъде лятото за Вас на море, на планина, в страната или в чужбина ще разпускате?

– Ако мо­га с две ду­ми да оха­ра­к­те­ри­зи­рам мо­я­та ва­кан­ция, те ще са „емо­ции” и „оби­чай­ни ан­га­жи­мен­ти”. Раз­би­ра се, во­де­щи са емо­ци­и­те! В пър­вия по­чи­вен ден, за­е­д­но с най-лю­би­ми­те си хо­ра – мо­и­те ро­ди­те­ли, се­мей­с­т­во, ро­д­ни­ни, ко­ле­ги и при­я­те­ли от­п­ра­з­ну­вах 60-го­ди­ш­ния си юби­лей. Не мо­га да опи­ша с ду­ми  ни­то въл­не­ни­е­то, ни­то лю­бо­в­та, ко­и­то бе­ля­за­ха то­зи 31 юли!  Вси­ч­ко ос­та­на­ло е оби­чай­но: се­д­ми­ца на на­ше­то мо­ре, ре­ду­ва­не на до­ма­кин­с­т­ва­не с ра­бо­т­ни сре­щи, по­д­го­то­в­ка на до­ку­мен­ти и ор­га­ни­за­ция за пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри.

Б.А. Екипът на “Знаме” също честити 60-годишния юбилей на д-р Стоянова с пожелание за здраве и много успехи в отговорната и обществена мисия!

Интервю на ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *