Нужно е време за решаване на проблемите

Интервю с областния управител на Търговище Светлин Бонев

 -Г-н Бонев, на пресконференцията по повод стартирането на Археологическо лято 2016, проф. Овчаров сподели, че много важна стъпка за Мисионис е получаването на акт за собственост на обекта, което до голяма степен зависело от областната управа.

01072016_3

Можете ли да разкажете на нашите читатели какви са процедурите за това? От кого зависи? И в какви срокове може да стане факт?

По тази тема сме провели много разговори и сме готови да съдействаме. Инициативата по получаване на акт за собственост на Мисионис трябва да тръгне от община Търговище и г-н Овчаров, като процедурата е следната:     първо, община Търговище трябва да изпрати мотивирано искане до министъра на културата за предоставяне на безвъзмездно право на управление на археологически обект Мисионис. На база това искане, министърът назначава комисия, която да отреди границите на режима на ползването на територията и охранителната зона на недвижимата културна ценност. Министерство на културата подава заявление за издаване на Акт за публична държавна собственост. Едва тогава, областният управител издава акт за публична държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на културата. След това, общината отправя искане чрез областния управител до министъра на МРРБ. Следва решение на Министерски съвет за отнемане правото на управление на имота от Министерство на културата и предоставянето му безвъзмездно за управление за 10 години на община Търговище.

Какви са основните проблеми в област Търговище и как според Вас могат да бъдат решени?

IMG_20160514_101025

-Основните проблеми са демографските – отрицателния естествен прираст, миграционните процеси, териториалната небалансираност. Административният капацитет в малките общини, а също и в големите поради миграцията е друг съществен проблем за нашата област, с който ще се справим по-трудно, защото е нужно време и целенасочена политика. Инфраструктурата – социална и транспортна са също регионални проблеми, които съвместно с общините от областта в средносрочен период могат да бъдат решени чрез целево финансиране.

-По какви проекти работи областна администрация Търговище към този момент?

-Към момента кандидатстваме по проект за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация в рамките на инвестиционната програма за климата. По проекта предвиждаме да бъде подменена дограмата, да бъдат предприети мерки за изпълнение на топлоизолации по външните ограждащи конструктивни елементи. При реализирането на този проект, сградата ще има нова фасада, ще придобие съвсем нов европейски облик и ще се свърже с цялостната визия на централната градска част.  

-Как бихте коментирал работата на новото ръководство в Община Търговище? Дали градът ни ще успее да привлече нови инвеститори?

-Новото ръководство работи енергично и дейно за развитието на Търговище, като полаганите усилия са в положителна насока. Още в първите месеци от влизане в длъжност д-р Дарин Димитров стартира инициатива за запознаване с дейността на предприятията в Търговище, като по този начин постигна добри резултати в подобряване на комуникацията с местния бизнес. При всяко от посещенията му в местните компании, те споделят постиженията и проблемите си, за да бъдат намерени общи и бързи решения. Но на всички ни е ясно, че за разрешаване на наболелите проблеми в общината е нужно време.

IMG_20160524_104105

-Колко и какви решения са връщани на Общински съвет – Търговище за прегласуване в периода от встъпването Ви в длъжност като областен управител до сега?

-В Областна администрация е налице система за предварителен контрол за решенията на Общинските съвети, като преди всяко заседание ни се изпращат докладните с материалите към тях. Това дава възможност при наличие на пропуски в проектите на решения да бъде осъществена комуникация и при добра координация тези пропуски да бъдат отстранени превантивно. В тази връзка, към момента има едно спряно решение на Общински съвет – Търговище, което касае процедурни нарушения по време на заседание. По същия начин работим и с другите Общински съвети на територията на областта, като така осъществяваме не само последващ контрол на приетите решения, но и предварителна проверка на проектите по тях.

-Кои са най-честите проблеми и притеснения, с които идват жителите на областта в приемния Ви ден?

-Най-често срещаните проблеми са от битов и социален характер.  Преобладаваща част от поставените въпроси касаят взаимоотношения с различните институции и местната власт. Оказваме пълно съдействие, консултираме и пренасочваме посетителите към компетентните органи, които могат да разрешат тревожещия ги казус.

Интервю на Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *