Малки Обяви

ТЪРСЯ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ за закусвалня в центъра на града. Тел.:0895 27 50 41

ПРОДАВАМ ПАРЦЕЛ, 1 дка, с нотариален акт в местността “Драката”, с прекарани ел.захранване, питейна вода, кладенец и барака. Тел.:0895600197

ПРОДАВАМ ГАРСОНИЕРА – тухла 44 кв.м. и мазе 5 кв.м.; ет.1, среден, гр.Търговище, Тел.: 0898 77  58 51 и 0897 91 07 57

Търся работници за град Варна – майстори за груб строеж, довършителни работи, общи работници; заплащане – на седмица, осигурена квартира /може семейно/. Телефони за връзка: 0897 23 48 59; 0884 96 63 48. (1-10)

Продавам новопостроена къща 100.00 кв. м. – гр. Варна, местност „Пчелина” /на 10 минути от центъра/, завършена до ключ, Акт 16, 62000 Евро, може разсрочено. Телефони за връзка: 0897 23 48 59; 0884 96 63 48. (1-10)

Продавам новопостроена къща 110.00 кв. м. – гр. Варна, местност „Траката” /на 15 минути от центъра/, завършена до ключ, Акт 16, 76000 Евро, може разсрочено. Телефони за връзка: 0897 23 48 59; 0884 96 63 48. (1-10)

Предлагам парцели в град Варна, проектиране и построяване на къщи – монолитни и дървени конструкции: Цена – 350 евро на кв. м., до ключ, Акт 16, срок – 12 месеца. Заплащане – поетапно. Тел. за връзка: 0897 23 48 59; 0884 96 63 48 (1-10)

Давам под наем обзаведена стая до Стоматологията. Нощувки. Тел.:0893 77 23 97 (1-4)

Търсим продавач на вестници и списания. (По възможност пенсионер) Тел.: 0878 46 00 17 (1-10)

ПРОДАВАМ: готови къщи и предлагам парцели, и построяване на къщи във Варна. Тел.: 0897/234859 (1-12)

ПРОДАВАМ или ЗАМЕНЯМ дървена къща на два етажа в покрайнините на Несебър. Търсим за замяна по-малък имот в Търговище. Тел.: 0898/646484 (1-4)

ПРО­ДА­ВАМ пе­т­с­та­ен ту­х­лен апар­та­мент и ви­ла в ме­с­т­но­ст­та “Дра­ка­та”. Тел.0896/77 55 53 и 0896/333 503 (5-16)

ПРО­ДА­ВАМ гар­со­ни­е­ра 41 кв. м., 4-ти етаж, южен, въ­т­ре­шен, с мно­го по­до­б­ре­ния, бул. “М. Ан­д­рей” 85, вх. А. Тел. 0876/81 18 80 (4-8)

ПРО­ДА­ВАМ ед­но­е­та­ж­на къ­ща, 450 кв. м. в гр. Тър­го­ви­ще; къ­ща с двор 1,6 дка в с. В. Ле­в­с­ки;  мя­с­то 650 кв. м. в ме­с­т­но­ст­та “Юкя”. Тел. 08977 027 30 и 0898/67 44 12

ПРО­ДА­ВАМ вто­ри етаж от къ­ща в с. Раз­бой­на, със са­мо­с­то­я­те­лен вход.
Тел.: 0886 362206 (5-8)

Про­да­вам къ­ща в с.Ми­ла­ди­но­в­ци, об­ласт Тър­го­ви­ще Тел.:0897 96 61 70 (3-4)

ПРОДАВАМ  къща на ул. “Хан Омуртаг” в Търговище;

вила в местността “Първи долап”. Тел.: 0888/988974 (2-10)

АВТОПАЗАР

ДРУГИ

ПРО­ДА­ВАМ пре­но­сим кли­ма­тик  и кон­ве­к­тор­на пе­ч­ка. Тел.
0895/812-501(4-4)

ПРО­ДА­ВАМ цир­ку­ляр. Тел. 0885/426 549 (1-6)

КУПУВАМ

ИЗ­КУ­ПУ­ВАМ на­ф­та за би­то­ви ну­ж­ди. Тел. 0897/818-085

КУ­ПУ­ВАМ КАР­ТИ­НИ ОТ СТА­РИ БЪЛ­ГАР­С­КИ ХУ­ДО­Ж­НИ­ЦИ. Тел. 0889/227 343 (20-40)

ДАВАМ ПОД НАЕМ

Да­вам гар­со­ни­е­ра под на­ем
Тел.: 0887 67 81 78 (1-8)

Да­вам под на­ем об­за­ве­де­на стая за уче­ни­ци до ме­ха­но­те­х­ни­ку­ма Тел.: 0898 389 257 (4-4)

СКЛА­ДО­ВЕ, ин­ду­с­т­ри­ал­на зо­на, под “Ми­зия Милк”. Тел. 0899/930-934; 0888/512-216 и 0897/990-706 (4-4)

Да­вам об­за­ве­де­на стая до Сто­ма­то­ло­ги­я­та. Но­щу­в­ки Тел.:
0893 77 23 97 (2-5)

ДА­ВАМ ПОД НА­ЕМ ма­га­зин в иде­а­лен цен­тър /би­в­ше­то Бли­зу/. Тел.:0878 57 07 88
(6-16)

ДА­ВАМ КВАР­ТИ­РА ЗА МОМ­ЧЕ­ТА. Тел.
0885/426 549 (1-6)

Да­вам под на­ем та­ван­с­ка бо­к­со­ни­е­ра.
Тел.: 0897 63 61 56 (1-2)

Да­вам под на­ем об­за­ве­ден апар­та­мент на ул. “Кю­с­тен­джа” 77. Тел.: 0897 03 31 59

РАБОТА

ПРЕДЛАГАМ работа за майстори и общи работници в строителството. Осигурена квартира във Варна /може и семейство/. Добро заплащане! Тел.: 0897/234859 (1-12)

Фир­ма тър­си ра­бо­т­ни­ци /с до­го­вор/ за ра­бо­та в Хър­ва­тия: шо­фьо­ри за из­во­з­ва­не на дър­ва, мо­то­ка­ри­с­ти, те­х­но­лог, три­он, сор­ти­ро­ва­чи, 15 об­щи ра­бо­т­ни­ци! Спа­не и хра­не­не – без­п­ла­т­но. До­б­ро въз­на­г­ра­ж­де­ние. Тел.: 0893 77 42 84 (4-4)

ТЪР­СИМ ба­ге­ри­с­ти за Бел­гия с ми­ни­мал­ни по­з­на­ния по ан­г­лий­с­ки, френ­с­ки или хо­лан­д­с­ки език. Без­п­ла­тен тран­с­порт. Оси­гу­ре­на квар­ти­ра. Ра­бо­т­на за­п­ла­та – 2000 ев­ро. Тел.: 0897/308 187 (4-4)

Стро­и­тел­на фир­ма тър­си май­с­то­ри зи­да­ро-ко­ф­ра­жи­с­ти, шпа­к­ло­в­чи­ци, бо­я­джии и об­щи ра­бо­т­ни­ци за Фран­ция. Тур­с­ки език, до 46 год. Тел: 0894/888 979

Тър­сим шло­сер или за­вар­чик за мон­таж на тръ­би и съ­о­ръ­же­ния в хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­ми­ш­ле­ност. Тел.: 0888/520925 (5-8)

Шо­фьор с бо­гат про­фе­си­о­на­лен опит из­вър­ш­ва пре­воз из стра­на­та с ко­ла на кли­ен­та. Тел.: 0884 508 525 (5-8)

Фир­ма из­вър­ш­ва вси­ч­ки ви­до­ве стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни дей­но­с­ти, по­к­ри­в­ни изо­ла­ции, те­не­ки­джий­с­ки ус­лу­ги, улу­ци, вън­ш­на и въ­т­ре­ш­на изо­ла­ция и вси­ч­ко ос­та­на­ло за стро­и­тел­с­т­во­то. Тел.:
0876 46 12 77 (1-4)

ДРУГИ

ТЪР­СЯ сел­с­ка къ­ща за про­да­ж­ба. Тел. 0895/055-199 (4-4)

Про­да­вам пе­рал­ня и ми­к­ро­въл­но­ва пе­ч­ка Тел.: 0895 812 501 (3-4)

ПРОДАВАМ 14 КРАВИ. Тел.: 0899841857 (2-6)

Про­да­вам ма­ши­ни ап­кан, ги­ло­ти­на и еле­к­т­ро­же­ни. Тел.:0897 03 31 59

Про­да­вам ро­га­ти ко­чо­ве за Бай­ря­ма.Тел.:0899/817353

Тър­ся аг­ро­ном /мъж или же­на/ за аг­ро­а­п­те­ка в гра­да.

Тел.: 0878 47 14 81 (1-5)

УСЛУГИ

СТРО­И­ТЕЛ­НА ФИР­МА ИЗ­ВЪР­Ш­ВА РЕ­МОНТ НА ЦИ­Г­ЛЕ­НИ ПО­К­РИ­ВИ, ХИ­Д­РО­И­ЗО­ЛА­ЦИИ, ТО­П­ЛО­И­ЗО­ЛА­ЦИИ, УЛУ­ЦИ, ДРЕ­НА­ЖИ, ЗИ­ДА­РИИ, ЗА­МА­З­КИ И ДР. Тел. 0887/778-180 (5-8)

Ре­монт на по­к­ри­ви, ке­ре­ми­ди, хи­д­ро­и­зо­ла­ция, улу­ци.

Тел.:0895 96 94 24, 0877 06 32 32 (3-8)

МА­САЖ. Тел. 0899/334-245  (26-52)

 

Вестник Знаме – 58 години летописец на търговищката история